Hotărârea nr. 15/2007

HOTARAREnr. 15 din 2007-01-18 HOTARIRE 15 din 18/01/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR. 97, SETOR 1
HOTARARE nr. 15 din 18/01/2007
HOTARIRE 15 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SOS. BUCURESTI-PLOIESTI, nr.97, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata prin Legea nr.289/2006;

Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti

Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

PUG-Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”c” si art. 46 alin.(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr.97, sector 1, pentru o suprafata studiata de 10 ha, din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 96473,11 mp proprietate privata a statului;

Incadrarea in PUG: CB1 – subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate: POTmax=50%; CUTmax=2,2.

Conditii de construire aprobate: extindere Centru National de Telecomunicatii si Procesare Date: POTmax=30%, CUTmax=0,34, Hmax=8m; P+1E.

Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3. Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 15