Hotărârea nr. 149/2007

HOTARAREnr. 149 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL, STR. CAMELIEI NR. 29, SECTOR 1
HOTARARE nr. 149 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 149 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

STR. CAMELIEI NR. 29,  SECTOR 1

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a PMB: Aviz de urbanism nr. 6/19/26.07.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: Aviz nr. 91/2006;

- Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 4921/196/26.02.2007;

- Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 563171/2006;

- Comisia de circulatie: Aviz nr. 2790/2006;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C, art. 36 alin. 5 lit. C si art. 45 alin. 2 lit. E, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. Cameliei nr. 29,  sector 1, pentru o suprafata S = 659,5 mp. – din care 346,9 mp. teren proprietate privata persoana fizica si 312,6 mp. teren proprietate privata a Municipiului Bucuresti solicitata spre concesionare;

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti si Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se incadreaza in Subzona CA2 – subzona centrala cu functiuni complexe, cu cladiri de inaltime medie, mare si cu accente peste 45 metri.

Indicatori urbanistici: POT max: 70% - pentru cladiri P+6 si peste; max: 60% - pentru cladiri sub P+6; in ambele situatii cu posibilitatea acoperirii restului curtii in proportie de75% cu cladiri cu max. 2 niveluri (8 metri) pentru activitati comerciale, sali de spectacole, etc. CUT max: 3.0 – pentru cladiri P+6 si peste; 2.5 – pentru cladiri sub P+6; H max: inaltimea maxima admisibila este egala cu distanta dintre aliniamente.

            Functiunea avizata: LOCUINTE CU PARTER COMERCIAL

            Indicatori urbanistici avizati: POTmax = 70% ; CUTmax = 6.5; Rmh = 4S+P+4 /10E.

            Hmax. Cornisa.

 

Art.2    Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3    Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4    Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.149