Hotărârea nr. 148/2007

HOTARAREnr. 148 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - MODIF. PUZ STR. BALTAGULUI - ALEEA BOTORANI, SECTOR 5
HOTARARE nr. 148 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 148 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Modif. PUZ

Str. Baltagului – Aleea Botorani, sector 5

 

 

Avand in vedere Expunerea de Motive a Primarului General si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 2/2/5/23.01.2007;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 49/2007;

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 1117/68/2007;

- Comisia de precoordonare retele a PMB: Aviz nr. 617236/2007;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 8126/2006;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C, art. 36 alin. 5 lit. C si art. 45 alin. 2 lit. E, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal ‘’ Modif. PUZ – str. Baltagului-Aleea Botorani, sector 5’’- pentru o suprafata de teren S=480,00 mp, teren proprietate persoana fizica.

Amplasamentul in cauza a facut obiectul documentatiei de urbanism ’’str. Baltagului-Aleea Botorani, sector 5’’ aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 232/2005, prin care s-au aprobat urmatorii indicatori urbanistici: POTmax=60%; CUTmax=3; Hmax=25 m.

Functiunea avizata – locuire, comert si servicii.

Indicatori urbanistici avizati : POTmax=80 %; CUTmax=4,5; Rmaxh=S+P+6 – Hmax=25 m

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art. 3:Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4:Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.148