Hotărârea nr. 147/2007

HOTARAREnr. 147 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - CU ELEMENTE PUD - STR. NANDRU - DRUMUL COOPERATIVEI, SECTOR 5
HOTARARE nr. 147 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 147 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – cu elemente de PUD – Str.Nandru – Drumul Cooperativei, sector 5

 

Avand in vedere Expunerea de Motive a Primarului General si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a  PMB:  Aviz de urbanism nr. 25/1/4/18.10.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 2/2007;

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 219/8/04.04.2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 582169/2006;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 9693/2006;

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, odificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C, art. 36 alin. 5 lit. C si art. 45 alin. 2 lit. E, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba documentatia de urbanism PUZ cu elemente de PUD‘’ str. Nandru-Drumul Cooperativei, sector 5’’- pentru o suprafata de teren S=70000,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ – teren proprietate persoane fizice.

Conform PUG Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in  Zona L1e – zona destinata locuintelor individuale pe loturi subdimensionate cu/sau fara retele edilitare:

Indicatori urbanistici: POTmax=60%; CUTmax=1,2; Rmaxh=P+2E.

Functiunea avizata – locuire. 

Indicatori urbanistici avizati: POTmax=45 % ; CUTmax=1,3; Rmaxh=P+2E.

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art. 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.147