Hotărârea nr. 145/2007

HOTARAREnr. 145 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL "PETROM CITY" - STRAULESTI SOSEAUA STRAULESTI NR. 69-71 - SECTOR 1 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 325/2010
HOTARARE nr. 145 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 145 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„PETROM CITY” - STRAULESTI SOSEAUA STRAULESTI NR. 69-71 – SECTOR 1

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a PMB : Aviz de Urbanism nr. 33/10/ 21.12.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 37 /2007;

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Acord nr. 4308 /166 /26.03.2007;

- Comisia de Coordonare a PMB: Aviz nr. 579543 /2006;

- Comisia Tehnica de Circulatie: Aviz nr. 2278 /2007;

- Autoritatea Aeronautica Civila Romana: Aviz de principiu nr. 22513/ 862/ 2006.        

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C, art. 36 alin. 5 lit. C si art. 45 alin. 2 lit. E, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art. 1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – „PETROM CITY” -  STRAULESTI – Soseaua Straulesti Nr. 69-71 – sector 1, pentru o suprafata S = 190.255 mp. – teren proprietate privata a PETROM S.A. din suprafata studiata de 192.195 mp.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti si Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se incadreaza in Subzona R – Zona echipamentelor tehnice majore.

Indicatori urbanistici: POT = 50-70%*; CUT max. = 1-2.4* (* in functie de regimul de inaltime al constructiilor); H max. = distanta dintre aliniamente;

Functiunea aprobata: Se aproba reconversia functionala a zonei, divizarea pe subzone si trama stradala propusa conform planului de reglementari vizat spre neschimbare.

Pentru UTR 1 indicatori urbanistici aprobati: POT max.: 55%; CUT max.: 4.5; H max.: 3S+P+2 – 9 niveluri (35 m) si un accent inalt cu H max. = 50 m. cu AC max. < 25% AC totala a UTR 1.

Pentru celelalte UTR reglementarile specifice vor fi stabilite prin documentatii de urbanism particulare, avizate si aprobate conform legii.

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.145