Hotărârea nr. 143/2007

HOTARAREnr. 143 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. W.A.MOZART NR. 18 D, SECTOR 2
HOTARARE nr. 143 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 143 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –

Str. W. A. Mozart nr. 18 D, sector 2

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

Vazand avizele emise de :  

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a PMB – aviz de urbanism nr.31/2/7/05.12.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – 24/2007;

- Agentia regionala pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr. 433/20/28.02.2007;

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr.604574/8/23.02.2007;

- Comisia de circulatie – aviz nr.8708 / 01.02.2007;

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

- In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C, art. 36 alin. 5 lit. C si art. 45 alin. 2 lit. E, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal – str. W.A. MOZART  nr.18 D, sector 2, pentru o suprafata studiata de cca. 3000 mp  din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 300 mp proprietate persoana fizica;

Incadrare in PUZ anterior aprobat cu HCGMB 85/2006 : POTmax=45% , CUTmax=1,65,Rmaxh = S+P+3 E .

Conditii de construire aprobate : locuinte ; POTmax= 55 %, CUTmax=2,3 ,Rmaxh = S+P+2-3E , Hmaxcornisa = 11 m .

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art. 3 :Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4 :Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.143