Hotărârea nr. 142/2007

HOTARAREnr. 142 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - BDUL METALURGIEI NR. 31-45, SECTOR 4
HOTARARE nr. 142 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 142 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Bd. Metalurgiei nr. 31 – 45, sector 4

 

 

Avand in vedere Expunerea de Motive a Primarului General si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

 

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a  PMB– aviz de urbanism nr.1/2/19/09.01.2007

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – aviz nr.44 / 2007

- Agentia regionala  pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr.362/14/2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr.585635/47/2006

- Comisia de circulatie – aviz nr.9960/2006

 

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C, art. 36 alin. 5 lit. C si art. 45 alin. 2 lit. E, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Bd. Metalurgiei nr. 31 – 45 , sector 4, pentru o suprafata studiata de cca.8000 mp  din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 6700 mp proprietate persoana juridica;

Incadrare in PUG: subzona mixta M3 -  POTmax=60% , CUTmax=2,5, Rmaxh=P+4E

Conditii de construire aprobate: centru de agrement; POTmax= 55%, CUTmax=1,55, Rmaxh = P+3E, Hmax=16 m .

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art. 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4:Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.142