Hotărârea nr. 141/2007

HOTARAREnr. 141 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. CALEA RAHOVEI NR. 255, SECTOR 5
HOTARARE nr. 141 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 141 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Str. Calea Rahovei nr. 255, sector 5

 

 

Avad in vedere Expunerea de Motive a Primarului General si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

 

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a PMB: Aviz de urbanism nr. 25/1/3/18.10.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 155/2006;

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 163/5/19.02.2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 611716/2007;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 9463/2006;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C, art. 36 alin. 5 lit. C si art. 45 alin. 2 lit. E, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal ‘’ str. Calea Rahovei nr. 255, sector 5’’- pentru o suprafata de teren S=305,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ – teren proprietate persoana fizica.

Conform PUG Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona M3 – zona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu.

Indicatori urbanistici: POTmax=60% ; CUTmax=2,5 ; Hmax=P+4.

Functiunea  avizata – functiuni mixte, locuinte si sedii de firme.

Indicatori urbanistici avizati: Zona M3: POTmax=60 %; CUTmax=1,8; Hmax – 12,00 m;

Zona L: POTmax=45 %; CUTmax=1,35; Hmax – 10,00 m.

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art. 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.141