Hotărârea nr. 140/2007

HOTARAREnr. 140 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. DR. SERGIU NR. 5, SECTOR 1
HOTARARE nr. 140 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 140 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Str. Dr. Sergiu nr. 5, sector 1

 

 

Avand in vedere Expunerea de Motive a Primarului General si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a PMB: Aviz de urbanism nr. 15/3/07.06.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 124/2006;

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 5414/235/02.02.2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 552330/2006;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 497043/8299/2005;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C, art. 36 alin. 5 lit. C si art. 45 alin. 2 lit. E, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal ‘’ str. Dr. Sergiu nr. 5, sector 1’’- pentru o suprafata de teren studiata S=1,40ha, din care S=342,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ – teren proprietate persoana juridica.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 – terenul se incadreaza in Zona CA2 – zona centrala cu functiuni complexe:

Indicatori urbanistici: POTmax=70%; CUTmax=3.

Functiunea avizata – locuinte si servicii.  

Indicatori urbanistici avizati: POTmax=70%; CUTmax=4,3 ; Hmax-24 m.

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art. 3:Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4:Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.140