Hotărârea nr. 14/2007

HOTARAREnr. 14 din 2007-01-18 HOTARIRE 14 din 18/01/2007 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A UNUI NUMAR DE 500 DE AUTOBUZE PENTRU REABILITAREATRANSPORTULUI URBAN DE CALATORI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOTARARE nr. 14 din 18/01/2007
HOTARIRE 14 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind achizitionarea de catre Regia Autonoma de Transport Bucuresti a unui numar de 500 de autobuze pentru reabilitarea transportului urban de calatori din municipiul Bucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand cont de Hotararea C.G.M.B. nr.180/1997 privind strategia de dezvoltare a transportului public de suprafata din Bucuresti pana in anul 2000 si in perspectiva, pana in anul 2010;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

In temeiul prevederilor art.38 alin.(1) si art.46 alin.(21) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba achizitionarea de catre Regia Autonoma de Transport Bucuresti a unui numar de 500 de autobuze, in cadrul unui program multianual pe o durata de 5 ani, incepand cu anul 2007.

Art.2 Documentatia pentru organizarea licitatiei se va aviza de catre Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si va fi aprobata de Consiliul de Administratie al Regiei Autonoma de Transport Bucuresti.

Art.3 Finantarea achizitiei se va asigura din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, iar procedura de achizitie publica va fi supusa prevederilor legislatiei in vigoare.

Art.4 Sumele necesare achizitiei se vor cuprinde corespunzator in bugetele anuale ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Regia Autonoma de Transport Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 14