Hotărârea nr. 139/2007

HOTARAREnr. 139 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE PUZ DRUMUL CRETESTILOR, SECTOR 4
HOTARARE nr. 139 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 139 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Modificare PUZ

Drumul Cretestilor, sector 4

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

Vazand avizele emise de :

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a PMB : - Aviz de urbanism nr. 16/32/14.06.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 146/2006;

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 6354/278/2007;

- Comisia de precoordonare retele a PMB: Aviz nr. 542120/2006;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 4176/2006;       

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

-  Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C, art. 36 alin. 5 lit. C si art. 45 alin. 2 lit. E, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal ‘’ Modificare PUZ Drumul Cretestilor, sector 4’’- pentru o suprafata de teren studiata S=73000,00

mp, din care S=8000,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ –   teren proprietate persoane fizice/juridice.

Prin prezenta documentatie de urbanism se propune reconfigurarea circulatiei propuse in documentatia de urbanism „PUZ – str. Dealul Cretestilor- B-dul Metalurgiei, sector 4” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 156/2005, care afecteaza proprietatile private ale persoanelor fizice/juridice, si propunerea unei circulatii coerente care va conduce la realizarea unor edificabile compacte, care sa urmareasca dezvoltarea zonei.

Functiuni avizate – functiuni mixte si birouri.

Indicatori urbanistici :

LOT nr. 92 : POTmax=37 % ; CUTmax=0,6 ;   Hmax-P+2;

LOT nr. 94 : POTmax=25 % ; CUTmax=0,35 ; Hmax-P+2;

LOT nr. 96 : POTmax=39 % ; CUTmax=0,8 ;   Hmax-P+2;

LOT nr. 98 : POTmax=30 % ; CUTmax=0,7 ;   Hmax-P+2.

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

Art. 3 :Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art. 4 :Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.139