Hotărârea nr. 138/2007

HOTARAREnr. 138 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - BDUL DIMITRIE POMPEI, NR. 10A, SECTOR 2
HOTARARE nr. 138 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 138 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – B-dul.Dimitrie Pompei, nr.10 A, sector 2

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;   

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

 

Vazand avizele emise de : 

-         Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – DUAT a  PMB : - Aviz de urbanism nr.  11/2/05.04.2006;

-         Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: - Aviz nr.112/006;

-         Agentia regionala pentru protectia mediului Bucuresti: - Aviz nr. 5021/203/2006 ; 

-         Comisia de coordonare a PMB :  - Aviz nr. 542692/2006 ;

-         Comisia tehnica de circulatie :  - Aviz nr. 8298/2005 ;

 

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata;

- PUG– Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c si art. 45 alin.2, lit.e din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

                        Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal – B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10ª, sector 2, pentru o suprafata studiata S=120000,00 mp, din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 39000,00 mp – teren proprietate persoana juridica.

                         

                        Incadrare in PUG: Zona A2b – subzona unitatilor  industriale si de servicii.

Indicatori urbanistici: POTmax= 80%, CUT volumetric max= 15, Hmax=20 m.

Functiunea avizata: birouri.

Indicatori urbanistici avizati:   POTmax= 38%; CUT max= 2,9;

 Hmax=80 m – Rmaxh= P+21E.

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

Art. 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art. 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.138