Hotărârea nr. 137/2007

HOTARAREnr. 137 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL, SOS. PIPERA NR. 42, SECTOR 2
HOTARARE nr. 137 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 137 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului  Urbanistic Zonal

Sos. Pipera nr. 42, sector 2

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

 

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

 

Vazand avizele emise de : 

-         Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – DUAT a  PMB : - Aviz de urbanism nr.  15/13/07.06.2006;

-         Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: - Aviz nr.2092 /2006;

-         Agentia regionala pentru protectia mediului Bucuresti: - Aviz nr. 4116/146/2006;

-         Comisia de coordonare a PMB: - Aviz nr. 544733/2006;

-         Comisia tehnica de circulatie : - Aviz nr. 3769/2006 ;      

 

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata;

- PUG– Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c si art. 45 alin.2, lit.e din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Sos. Pipera nr. 42,  sector 2- pentru o suprafata de teren studiata S=75,00 ha, din care S=4015,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ-teren proprietate persoana juridica.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti , aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000-terenul se incadreaza in zona  A2b- zona  unitatilor industriale si de servicii:

 

Indicatori urbanistici:POT max=80%; CUTvolumetric max=15.

Functiunea avizata - birouri.

Indicatori urbanistici avizati:  POTmax=60%; CUT max=6; Hmax=75 m.

 

Art. 2 : Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

Art.3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 : Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.137