Hotărârea nr. 136/2007

HOTARAREnr. 136 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL, STR. JIULUI NR. 143, SECTOR 1
HOTARARE nr. 136 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 136 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului  Urbanistic Zonal

Str. Jiului nr. 143, sector 1

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;   

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele emise de : 

-         Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – DUAT a  PMB : - Aviz de urbanism nr.  21/14.3./30.08.2006;

-         Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: - Aviz nr.143 /2006;

-         Agentia regionala pentru protectia mediului Bucuresti:   - Aviz nr. 5273/222/2006 ;

-         Comisia de coordonare a PMB : - Aviz nr. 579812/2006 ;

-         Comisia tehnica de circulatie :  - Aviz nr. 7211/2006 ;     

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata;

- PUG– Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

           

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c si art. 45 alin.2, lit.e din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. Jiului nr. 143, sector 1-  pentru o suprafata de teren  studiata S=2000,00 mp, din care  S=462,00 mp  reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ- teren proprietate persoana fizica/ juridica.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000- terenul se incadreaza in Zona L2a-zona locuintelor individuale si colective mici.

 

Indicatori urbanistici :POTmax=45% ;CUTmax=1,3 ;Hmax=P+2.

Functiunea avizata : locuinte si comert ;

Indicatori urbanistici avizati :

POTmax=70% ; CUT max=4,0 ; Hmax-S+P+4E-6E.

 

Art. 2 : Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 : Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.136