Hotărârea nr. 135/2007

HOTARAREnr. 135 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. CARUTEI NR. 54-56, SECTOR 5
HOTARARE nr. 135 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 135 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str.CARUTEI nr. 54-56, sector 5

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti ;

Vazand avizele emise de :

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului  CTUAT – DUAT a  PMB – aviz de urbanism nr. 19/26/26.07.2006  

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – aviz nr. 100/2006.

- Agentia regionala  pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr. 5035/205/01.02.2007.

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr. 556232 / 07.082006.

- Comisia de circulatie – aviz nr. 3916/SSCATU/26.06.2006

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

-  Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C, art. 36 alin. 5 lit. C si art. 45 alin. 2 lit. E, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1  Se aproba Planul Urbanistic Zonal –str. CARUTEI nr. 54-56, sector 5, pentru o suprafata studiata de cca.1 ha  din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 5008,77 m.p. proprietate persoana fizica;

Incadrare in PUG : subzona L1c – locuinte individuale si colective mici cu max. P+2E ,   POTmax=45%, CUTmax=1,3.

Conditii de construire aprobate : locuinte ; POTmax= 45 %, CUTmax=1,3, Hmax cornisa = 10 m ; Rmaxh = P+1+M .

           

Art.2  Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3  Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4  Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.135