Hotărârea nr. 134/2007

HOTARAREnr. 134 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BUSINESS PARC BDUL IULIU MANIU - BDUL VASILE MILEA, SECTOR 6
HOTARARE nr. 134 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 134 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Business Parc

B-dul Iuliu Maniu-B-dul Vasile Milea, sector 6

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti ;

Vazand avizele obtinute de la:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a  PMB : Aviz de urbanism nr. 15/6/26.07.2005;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 108/2006;

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 4774/180/2006;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 465876/2005;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 25/2005;

- A.N. ‘’ Apele Romane’’ Directia Apelor Arges-Vedea : Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 26 BU/2006.

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C, art. 36 alin. 5 lit. C si art. 45 alin. 2 lit. E, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal ‘’ Business Parc – B-dul Iuliu Maniu – B-dul Vasile Milea, sector 6’’- pentru o suprafata de teren studiata S=75 000,00 mp, din care S=70 349,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ –   teren proprietate persoana juridica.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 – terenul se incadreaza in Zona A2b – zona destinata unitatilor industriale si de servicii:

Indicatori urbanistici: POTmax=80%; CUTmaxvolumetric=15; Hmax=20 m.

Functiunea  avizata – locuinte, servicii, birouri si comert. 

Indicatori urbanistici avizati : POTmax=70 % ; CUTmax= 4,5.

                                           Rmaxh=P+3E-P+10E

                                           Rmaxh=P+14E pentru accente de silueta propuse pe latura de Nord

                                           Rminh=P+20E  pentru accente de silueta propuse pe laturile Est si Vest

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art. 3 :Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4 :Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.134