Hotărârea nr. 133/2007

HOTARAREnr. 133 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. DOCENTILOR NR. 5B, SECTOR 1
HOTARARE nr. 133 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 133 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-

str. DOCENTILOR nr.5B, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti ;

Vazand avizele emise de :

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a  PMB – aviz de urbanism nr.31/2 /6 /05.12.2006

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – aviz nr.33 / 2007

- Agentia regionala  pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr.677/38/20.03.2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr.573732/41/27.10.2006

- Comisia de circulatie – aviz nr.176/SSCATU/15.01.2007

- Aviz MC-DCCPCN-MB nr. 119/Z/12.02.2007

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C, art. 36 alin. 5 lit. C si art. 45 alin. 2 lit. E, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal –str.DOCENTILOR nr.5B, sector1, pentru o suprafata studiata de cca. 3000 mp  din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 913,8 mp proprietate persoana fizica;

Incadrare in PUZ – Zone Protejate : zona protejata 59 si 60 – parcelarea Jianu si Docentilor    POTmax=40 %, CUTmax=2,5. 

Conditii de construire aprobate: locuinte si functiuni complementare ; POTmax= 60 %, CUTmax=2,8, Hmax cornisa = 18 m ; Rmaxh =2S+P+3-4E .

 

            Art.2  Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3  Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.133