Hotărârea nr. 131/2007

HOTARAREnr. 131 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL, SOS. GHE. IONESCU SISESTI NR. 54-58, SECTOR 1
HOTARARE nr. 131 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 131 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Sos. Ghe. Ionescu Sisesti nr. 54-58, sector 1

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti ;

Vazand avizele obtinute de la :

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a  PMB :  Aviz de urbanism nr. 32/1/18.12.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 29/2007;

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 311/18/16.03.2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 597822/02.02.2007;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 1482/2007;       

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C, art. 36 alin. 5 lit. C si art. 45 alin. 2 lit. E, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal „ Sos. Gh. Ionescu Sisesti nr. 54-58, sector 1”- pentru o suprafata de teren studiata S=41000,00 mp din care suprafata de teren ce a generat PUZ – S= 6944,00 mp – teren proprietate persoane fizice.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 – terenul se incadreaza partial in Zona L1c- zona locuintelor individuale si colective mici cu maxim P+2niveluri si partial Zona M3-zona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri:

Indicatori urbanistici: L1c: POTmax=45%; CUTmax=1,3.

    M3: POTmax=60%; CUTmax=2,5

Functiunea  avizata – locuire.  

Indicatori urbanistici avizati : POTmax=50% ; CUTmax=1,9 ;

        Hmax=16 m.

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art. 3 :Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4 :Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.131