Hotărârea nr. 130/2007

HOTARAREnr. 130 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL, STR. ANDREI MURESANU NR. 11-13, SECTOR 1
HOTARARE nr. 130 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 130 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Andrei Muresanu nr. 11-13, sector 1

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti ;

Vazand avizele obtinute de la :

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a  PMB : Aviz de urbanism nr. 31/2/5/05.12.2006;

- Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural si National a M.B. : Aviz nr. 163/Z/20.02.2007;

-  Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 28/2007;

-  Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 366/19/22.03.2007;

-  Comisia de precoordonare retele a PMB: Aviz nr. 580709/14.11.2006;

-  Comisia de circulatie : Aviz nr. 7420/2006;

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C, art. 36 alin. 5 lit. C si art. 45 alin. 2 lit. E, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal ‘’ str. Andrei Muresanu nr. 11-13, sector 1’’- pentru o suprafata de teren S=576,50 mp, teren proprietate persoana juridica.

Prin documentatia de urbanism ‘’ PUZ – str. Andrei Muresanu nr. 11-13, sector 1’’, s-a avizat mansardarea unei locuinte colective pe un teren in suprafata de 576,50 mp – teren proprietate persoana juridica.

Conform PUZ ‘’ Zone protejate ‘’’aprobat prin HCGMB nr. 279/2000, amplasamentul se afla situat in Zona Protejata nr. 49 ‘’Parcelarea Bonaparte-Mora’’ .

Indicatori urbanistici : POTmax=40% ; CUTmax=1,8 ; Hmax=13,00 m.

Conform A.C. nr. 42/01.06.2000, indicatorii urbanistici existentii sunt : POTmax=49% ; CUTmax=1,8 ; Rmaxh=D+P+2-3Eretras ; Hmax=13,63 m.

Functiunea  avizata – mansardare locuinta colectiva.  

Indicatori urbanistici avizati : POTmax=49% ; CUTmax=2,1 ; Rmh=D+P+2-3Eretras+M ;

Hmaxstreasina=13,65 m – Panta acoperisului =max.20.

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

Art. 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art. 4 : Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.130