Hotărârea nr. 129/2007

HOTARAREnr. 129 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETATI INTRE TERENUL IN SUPRAFATA DE 9167 MP.,PROPRIETATEA S.C. FOKUS INVEST S.R.L. SI A DL. TANASESCU VIRGIL ROMEO SI UN TEREN IN SUPRAFATA DE 7690 MP., APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI.
HOTARARE nr. 129 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 129 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E 

privind  aprobarea schimbului de proprietati intre terenul in suprafata de 9167 mp., proprietatea S.C. FOKUS INVEST S.R.L. si a Dl. TANASESCU VIRGIL ROMEO si un teren in suprafata de 7690 mp., apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului general si raportul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

            Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            Tinand seama de Protocolul incheiat in data de 12.12.2006 intre S.C. FOKUS INVEST S.R.L., Dl. Tanasescu Virgil Romeo, Regia Autonoma de Transport Bucuresti RA, Municipiul Bucuresti si Varzaru Margareta ;

            In temeiul art.36 alin.2 lit. “c” si art.45 alin.3  si art.121 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

           

            Art.1- Se aproba schimbul de proprietati intre terenul in suprafata de 9167 mp., situat in str.Elena Vacarescu nr.55, sector 1, proprietatea indiviza a S.C. FOKUS INVEST S.R.L. si a Dl. Tanasescu Virgil Romeo si terenul in suprafata de 7690 mp., situat in str. Barbu Vacarescu nr.102, sector 2, apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, identificate potrivit anexelor 1 si 2.

 

            Art.2- Se insusesc rapoartele de evaluare ale terenurilor prevazute la art.1, intocmite de expert tehnic judiciar Slavila Cornelia, conform anexelor 3 si 4.

 

            Art.3- Anexele 1- 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Art.4- Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

           

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.129Piati.de amplasa mont si delimitare al corpului depropristate scara lr 1000


rJS<

»W<i-

fim

il--

j iy.r.-'' .. ț-',

:ti- /


Județul! MUNICIPIUL BUCUREȘTI Teritoriul administrativ: tedor I Cod SIRUTA: 179141 Adresa: Poșta Sos. Nordului, tir, 62, actual str. Elene VacorascuSS Avii tehnic denumer/postalCod

Destinate

suprafața

[mp]

ICc

Cur:! consta tckti

9115.50

CI

Depozit

335.30

C2

■ Atelier

163.04

C3

Atelier

67.20

C4

Atelier

41.16

C5

Atelier

121.00

X555®-fy -...,

dl s'Wfli„n

RAPORlW3.


.xă HC&?/ o u-i ‘ i '2-9/^


ERTIZA TEHNICA EXTRAJUDICIARA


Subsemnata Cornelia SLAVILA, expert tehnic judiciar in specialitatea topografie, geodezie avind legitimația nr. 2406-7851, aflata in evidenta Biroului Local de Experti, la solicitarea doamnei Varzaru Margareta, domiciliata in București, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.77A,sector 1, am efectuat prezenta expertiza necesară evaluării imobilului teren, situat in strada Elena Vacarescu nr. 55, sector 1, cu suprafața de 9167 mp.

I. SCOPUL LUCRĂRII

Scopul acestei lucrări este stabilirea valorii de circulație a terenului aferent imobilului din strada Elena Vacarescu nr. 55, sector 1, ce a făcut obiectul Dispoziției Primarului General al Primăriei Minicipiului București nr. 6199/20.07.2006 si , al Protocolului de predare-primire 15321/27.07.2006.    ‘

Amplasamentul terenului este stabilit potrivit documentației cadastrale, imobilul fiind identificat cu nr. cadastral 22463.

Amplasamentul terenului este relevat in* pianul de amplasament-si delimitare a imobilului si planul de încadrare in zona din documentația cadastrala.

II. CONȚINUTUL EXPERTIZEI

1. Evaluarea terenului

Amplasament si caracteristici

Amplasamentul imobilului se identifica in prezent pe strada Elena Vacarescu nr. 55, sector 1, la cca 10 m de intersecția străzii Elena Vacarescu cu b-dul Ficusului si la 30 m de intersecția străzii Elena Vacarescu cu sos. Nordului.

Terenul se afla situat in apropierea soselei Nordului, intr-o zona rezidențiala cu aspect foarte civilizat, aspectul urbanistic si estetic al imobilelor vecine fiind deosebit de favorabil.

La principalele rețele de utilitate publica accesul este direct: apa, canalizare, energie electrica, gaze, termoficare, telefonie.

Accesul la amplasament este asigurat pe sosea asfaltata, cu posibilități de transport in comun multiple.


y*vis-a-vis de parcul si lacul

de rezolvare


Terenul are o perspectiva Herăstrău.

Dimensiunile terenului oferâ^nfiuitiple posibilități

arhitecturala.

In apropiere se afla zone comerciale, centre de afaceri si hotel de 5 stele. Accesul este facil la arterele importante^ precum si la aeroportul Baneasa si

Otopeni.

Regimul de înălțime, cf. PUG aprobat, este in zona M3, respectiv corespunzător construcțiilor cu P+4 nivele.

Potrivit zonării terenurilor situate in perimetrul municipiului București

din Hotarirea Consiliului Local al Mun. București nr. 207/2005,

imobilul fiind amplasat la mai puțin 50 m de artera principala sos. Nordului, se regăsește in zona "O".

Calculul prețului pe m.p.

. Prețul terenului pe metrul patrat s-a calculat potrivit prevederilor legale privitoare la evaluarea terenurilor din mun. București, aflate in vigoare in prezent, respectiv '^Metodologia de caicul a evaiuarii terenurilor a părtinind domeniului privat al municipiului București " - aprobata prin Hotarirea Consiliului Local al Mun. București nr. 207/2005.

La stabilirea prețului s-a tinut cont si de precizările privind determinarea valorii terenurilor intravilane recomandate in buletinul documentar editat de Corpul Expertilor Tehnici din Romania din martie 1998.

Relația de calcul este:

Pret/mp. = K x (A+S+ D +G+T+ Tf +E) xB+R+C+V+P) x M x Gs x H x Go x Cr x U xZ

unde:

K= Curs B.N.R RON/Euro fia zi}

3,5084 (29.09.2005)

A = valoarea de baza a terenului ( in valori valabile la data apariției Hotaririi nr.207/ 29.09.2005 a Consiliului General al Municipiului București).

Pentru zona " 0 " a mun. București : A = 420 RON/mp.

S, D,.....Z sunt criterii de evaluare pe baza carora se acorda un punctaj

corespunzător factorilor de încadrare a terenului.

Conform precizărilor la metodologie, pct. 1.2.a si c, in cazul zonei „0", la

evaluarea terenurilor situate in acest perimetru, se are in vedere ca valoarea coeficientului de utilizare din formula de calcul a prețului terenului U - 3; peV “".„M    ,    f'    1-    -,-r    '

xcwgawi cg ! GGsGuMlUL

de max. 200 m, valoarea determinata conform formulei inmulti cu coeficientul 1,5-Denumirea criteriului

Punctajul acordat


- Poziționarea terenului fata de utilitati ( % din A.): la gard

S - apa, canal................................................... 16,7%

G - gaze .................................................................6,7%

T - termoficare............................................... 16,7%

E - rețele de energie electrica....................................7/6,7%

Tf - telefonie .*......................................................... 3.4%

+50.20 %

(D) Tipul de drum la care are acces terenul:

- de asfalt..................................................................................+ 16.7%

(V)- Aspectul urbanistic si estetic al imobilelor invednate(% din A):

-deosebit de favorabil...................................................................+10%

(B) Dimensiuni, forme d orientare a terenului (% dh A)1    . .

- foarte favorabil (raportul laturilor V2), la coltul a doua străzi.. +10%

(M) -'Coeficient privind ponderea suprafeței

construibile a terenului (intre 5001 si 10000 mp).................................x 1,40

(F) -Coeficient privind natura terenului

-teren normal ce nu necesita masuri speciale de fundare..............x 1,00

(Gs) - Coeficient privind gradul seismic al zonei: < gr8.......?...............x 0,96

( H ) - Coeficient privind gradul de înălțime construibîl

permis de teren: regim P+ (3-4) nivele..........................................x 1,25

( Go ) - Coeficient privind starea terenului :

nu necesita dezafectări ..............................................................x 1,00

( U ) - Coeficient funcție de utilizarea terenului:

-pentru spatii comerciale si sedii administrative (3.00 xl.5),..........x 4.5

Pret/mp.= 3,5217 x [420 + (86.9% x 420)] x 7.56=

• 3.5084

= 5957 RON/mp ~ 1691 Euro/mp

Prețul tehnic calculat este comparabil cu prețul de circulație al zonei (sos

Nordului, Cartierul Francez, str. N. Ca care se situează intre 1300 Euro/mp ^24'cerut in ofertele imobiliare,

P-


,odU*®1


.....In anexa sunt prezentate ofertele imobilW? ’We'Z'fbai recente, 23.10.2006, aflate in banca de date comuna a age%W®R.ftribbiliare pentru zona sos Nordului, Cartierul Francez, str. N. Caramfil.

Calcului valorii terenului    *

x

Valoare teren:

5957 RON/mp x 9167 mp = 54 607 819 RON ~15 506 096 Euro
Subsemnata Cornelia SLAVILA, expert tehnic judiciar in specialitatea topografie, geodezie avînd legitimația nr. 2406-7851, aflate in evidenta Biroului, Local de Expera, Ia solicitarea doamnei Varzatu Margareta, domiciliata in București, str. Constantin Dobrogeana Gherea nr.TTA, sector 1, am efectuat .prezenta expertiza necesara, evaluării imobilului teren, situat In strada Barba Weamseaa mv î©2? sector 2.

Scopul acestei lucrau este siabăsFss    p&ffffis’M nsstiid pateri

de aferent imobilului din strada Bsm Vacarescu nr. 102, sector 2, ce face .cteecte? Procesate? Verbte dte-OOJteOOOS... privind '"ofofckwrea gjwbto. a litigiului obiect ai dosarului nr, 27890/3/2006,    . *

Amplasamentul terenului este stabilit potrivit procesului verbal (anexa ‘ nnl), avind specificate vecinătățile si este relevat Io planul scara 1:2000 (anexa nr.2).

i Swakiaipaa

AmassrBSnisb

Amplasamentul imobilului se identifica in prezent pe strada Barbu Vacarescu nr. 102, deschiderea stradala fiind de cca. 40 m.

Terenul se afla situat pe coltul format de intersecția străzilor Barou Vacarescu si Ramuri Tei, intr-o zona rezidențiala cu aspect foarte civilizat, aspectul urbanistic si estetic al imobilelor vecine fiind deosebit de favorabil.

Accesul la principalele rețete de utilitate publica accesul este direct: apa, canalizare, energie electrica, gaze, termoficsre, telefonie.

Accesul la amplasament este asigurat pe sosea aslâiteta, cu posibiiitati de transport in comun multiple.

Terenul are o perspectiva Fogiîgjarga, una dintre laturile sate lungi fiind situate pa strada Sârbe    ca 'ateste- posfcOfeti multiple- tis


'rezolvare arhiteaurafe-, jJ/c ~


Dimensiunile terenului si amplasarea sa oferă posibilitatea diverse scopuri, respectiv parcelarea sa sau construirea de comp clădiri cu destinație rezidențiala, centre de afaceri sau comerciale.

In apropiere se afla zone comerciale importante (Billa) si cartiere rezidențiale, de vile, cu aspect foarte civilizat (Floreasea, Primăverii.

Accesul la arterele importante este Șeii.

Regimul de inaldme, cf. PUG aprobat, este in zona M3, respectiv corespunzător construcțiilor cu P+4 nivele (anexa nr. 3 si 4).

Potrivit zonării terenurilor situate in perimetrul municipiului București din Hotarirea Consiliului Local al Hun. București nr. 207/2005, imobilul este amplasat pe strada Barbu Vacarescu, se regăsește in zona *0w, corp A.


Prețul terenului pe metrul pătrat s-a calculat potrivit prevederilor legale privitoare la evaluarea terenurilor din mun. București, aflate in vigoare in prezent, respectiv ^Metodologia de calcui a evaluării terenurilor aparb'nmd domeniului privat ai munidpiufui București * - aprobata prin Hotarirea Consiliului Local &PMun. București -nr. 207/î;305n - • ’.....     - ••A

La stabilirea prețului s-a tinut cont si de precizările privind determinarea valorii terenurilor intravilane recomandate in buletinul documentar editat de Corpul Expertilor Tehnici din Romania din martie 1998.

Relația de calcul este:

Preî/mp. = K x (A+S+ D +G+T+ Tf +E) xB+R+C+V+P) x M x Gs x H x Go x Cr x U xZ

unde:    

Curs B.N.R KQN/Etiro (ia zi)

3,5084 (29.092005)    ~

A - valoarea de baza a terenului ( in valori valabile la data apariției Hotaririi nr.207/ 29.09.2005 a Consiliului Generai al Municipiului București).

Pentru zona "i", a mun. București: A = 42© ROW/mp.

S„ OBOJZ sunt criterii de evaluare pe baza 'cărora se acorda un punctaj

corespunzător factorilor de încadrare a terenului. '


gaza
T- termoficare........................................................o.,.. 16,7%

E - rețete de energie electrica.....................6,7%

Tf - telefonie

..    4-50.20 %

(D) "Opui de drum te care are acces terepul:

- de asfalt............................................................... +16,7%

(V)- Aspectul urbanistic si estetic ai imobilelor lnveclnate(% din A):

-deosebit de favorabil................................................................... 410%

(8) Dimensiuni, forme si orientare a terenului (% din A):

- foarte favorabil (raportul laturilor Vi), 3a cofei a doua străzi..,.,.... +10% (C) Suprafața adecvata in cadrai urban (%A), in funcție

de poziția specifica a terenului •

- ultracentral te locuințe -favorabil...........................................+10 %

(M) - Coeficient privind ponderea suprafeței consituibiie

a terenului (intre 5001 si 10000 mp)...„......,x 1,40

(F) -Coeficient privind natura terenului -    - - <

, .„-teren normai p?,qu necesita masuri .speciale As fondare    xfoOO

(Gs) - Coeficient privind gradul seismic al zonei: < grB ...................... x 0,96

( H) - Coeficient privind gradul de inaitime construibil    '

permis de teren: regim P+ (3-4) nivele......................................... x 1,25

(Go) - Coeficient privind starea terenului:

‘ nu necesite dezafectări .............................................................. x 1,00

( U) - Coeficient funcție de utilizarea terenului:

-pentru spatii comerciale si sedii administrative (3.00x1,5),.......... o<4.5 iMfc/W»= 3,4301 x [420 + (96.9% x 420)] x 7.56=

3,5084    ‘

= S112308/W OS2 Easraî/smp

Prețul de circulație cerut in ofertate imobiliare pentru str. Barbu Vacarescu si zone adiacente, respectiv Verdi, str, Ramuri Tei, Fabrica de Glucoza , se situează intre 1300 Euro/mp si 1780 Euro/mp.

Prețui tehnic calculat pentru terenul ce râce obteefe expertizei este comparsbO cu prețul cerut te ofertele imobiliare,    '

Prețui calculat este comparabil cu prețul maxim din oferte evind in vedere (deschiderea de cca» 40 ni te strada) ii caiîOca In categoria terenurilor cu posibilitatea unor foarte bune utilizări.


In anexa sunt prezentate ofertele imobiliare cete mai recente^ ocîombrie-decembrle, aflate in banca de date comuna 3 agențiilor imobiliare pentru zona străzii Barbu Vacarescu si zone adiacente.»