Hotărârea nr. 128/2007

HOTARAREnr. 128 din 2007-06-19 PRIVIND COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI ''ACCES LA EDUCATIE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE''.
HOTARARE nr. 128 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 128 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind cooperarea Consiliului Local al sectorului 1 cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului “Acces la educatie al grupurilor dezavantajate”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti ;

            Vazand Raportul Comisiei Sanatate si Protectie Sociala si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

In temeiul prevederilor  art. 36 alin.(1), art. 81 alin (2) lit. Q  si alin. 3 , art 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1- Se imputerniceste Consiliul Local al sectorului 1 sa hotarasca cu privire la cooperarea  cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului “Acces la educatie al grupurilor dezavantajate”.

           

Art.2.-Consiliul Local al sectorului 1 va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.128