Hotărârea nr. 127/2007

HOTARAREnr. 127 din 2007-06-19 PRIVIND COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU ASOCIATIA SFANTUL ARHIDIACON STEFAN, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI ''CENTRUL COMUNITAR GHENCEA''.
HOTARARE nr. 127 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 127 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind cooperarea Consiliului Local al sectorului 6 prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 6  cu  Asociatia Sfantul Arhidiacon Stefan, in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului “ Centrul Comunitar Ghencea’’

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti ;

Vazand Raportul Comisiei Sanatate si Protectie Sociala si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile Legii 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

In temeiul prevederilor  art. 36 alin.(1), art.45 alin.(2) si art. 81 alin (2) lit. Q si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art. 1- Se imputerniceste Consiliul Local al sectorului 6 al Municipiului Bucuresti sa hotarasca cu privire la cooperarea dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 6  cu  Asociatia Sfantul Arhidiacon Stefan, in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului “Centrul Comunitar Ghencea’’.

           

Art. 2.-Consiliul Local al sectorului 6 va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.127