Hotărârea nr. 126/2007

HOTARAREnr. 126 din 2007-06-19 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HCGMB NR. 329/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI-TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI ,,NOD INTERMODAL RAZOARE''.
HOTARARE nr. 126 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 126 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

pentru modificarea anexei la HCGMB nr.329/2006 privind

aprobarea documentatiei tehnico – economice si indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului ,,Nod Intermodal Razoare “

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei ;

Vazand  raportul Comisiei de Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Cap. III, sectiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

 

In conformitate cu art. 36 alin.(2), lit.,,b “, alin.(4), lit.,,d” si art 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art.1 – Se modifica anexa la HCGMB nr.329/2006 privind aprobarea  documentatiei tehnico – economice si indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “Nod Intermodal Razoare”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 2 – Celelalte prevederi ale HCGMB nr.329/2006 raman neschimbate.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.126