Hotărârea nr. 125/2007

HOTARAREnr. 125 din 2007-06-19 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HCGMB NR. 328/20006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI THNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI ,,PENETRATIE BULEVARDUL TIMISOARA''
HOTARARE nr. 125 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 125 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

pentru modificarea anexei la HCGMB nr.328/2006 privind

aprobarea documentatiei tehnico – economice si indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului ,,Penetratie Bulevardul Timisoara“

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei ;

Vazand raportul Comisiei de Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Cap. III, sectiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

In conformitate cu art. 36 alin.(2), lit.,,b ", alin.(4), lit.,,d" si art 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art.1 - Se modifica anexa la HCGMB nr.328/2006 privind aprobarea  documentatiei tehnico – economice si indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “Penetratie Bulevardul Timisoara”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 2 – Celelalte prevederi ale HCGMB nr.328/2006 raman neschimbate.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.125

ANEXA

V+/&&E


,1,

INDICATORII TEHNICO' - ECONOMICI

..V-    -/

ai proiectului “ Penetrație Bulevardul Timișoara “

1. VALOAREA TOTALĂ ( inclusiv TVA) din care :

lucrări de construcții montaj (în prețuri curs valutar 3,5211 lei/Euro )

40.004.050 Euro -140.858.260 Iei

19.667.218 Euro- 69.250.241 lei


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

• ^.NUL 1    -

din care C+M


5.5 /o.: i + Euro - 90.058.871 iei 9.833.609 Euro- 34.625.121 lei


- ANUL II din care C+M


14.427.136 Euro - 50.799.389 lei 9.833.609 Euro - 34.625.120 lei

3. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției:

-    Reabilitare drum existent:    1,715 Km;

-    Drum nou cu 4 benzi :    0,658 Km;


-    Drum nou cu o bandă de 7.00 m( bretele ):    1.56 Km;

-    Drum nou cu două benzi (dublarea centurii):    0.8 Km;

-    Pod cu 6 benzi :    135    m;

-    Pod cu 4 benzi :    232    m;

-    Pod cu o bandă de 7.00 m    :    208    m.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; wwvt'.bucarestOlHniiana.ro

Pag 2