Hotărârea nr. 124/2007

HOTARAREnr. 124 din 2007-06-19 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 9/2007 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI '' MODERNIZARE SI SUPRALARGIRE B-DUL EXPOZITIEI''.
HOTARARE nr. 124 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 124 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

pentru modificarea anexei la Hotararea C.G.M.B. nr.9/2007 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “ Modernizare si supralargire B-dul Expozitiei”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si  Raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei ;

            Vazand  raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Cap.III, sectiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;

            In conformitate cu art. 36, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” si art 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba modificarea anexei H.C.G.M.B. nr.9/2007 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “ Modernizare si supralargire B-dul Expozitiei”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2  Celelalte prevederi ale H.C.G.M.B. nr.9/2007 isi pastreaza aplicabilitatea.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.124ANEXA


Ia H.C.G.M.B. nr.

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “Modernizare și supralărgire B-dul Expoziției44

1. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA )    49.958.450 Euro - 172.981.133 lei

din care :

lucrări de construcții montaj    19.778.653 Euro — 68.483.586 lei

în prețuri 29.11.2006 ( curs valutar 3,4625 lei/Euro )    '

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I    49.958.450 Euro - 172.981.133 lei

din care C+M    19.778.653 Euro - 68.483.586 lei

3.    CAPACITĂȚI

Lucrări de drum

1.200 m.

16.280 mp.

12.296 mp.

2.860 mp.

2,87 km cale simplă 4 buc.

3,161 km cale simplă


Lungime totală traseu B-dul Expoziției Ranforsare sistem rutier Sistem rutier nou Trotuar nou Lucrări de tramvai Calea de rulare Peroane

Rețea de contact