Hotărârea nr. 123/2007

HOTARAREnr. 123 din 2007-06-19 PENTRU MODIFICAREA ANEXELOR NR. 4, 5 SI 8 ALE HOTARARII C.G.M.B. NR. 25/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII ''MODERNIZAREA UNOR ARTERE DE PENETRATIE, STRAPUNGERI, SUPRALARGIRI SI PASAJE RUTIERE SI PIETONALE''.
HOTARARE nr. 123 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 123 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru  modificarea anexelor nr.4, 5 si 8 ale Hotararii C.G.M.B. nr.25/2006 privid aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii “Modernizarea unor artere de penetratie, strapungeri, supralargiri si pasaje rutiere si pietonale”

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea circulatiei;

Vazand Raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Cap.III, sectiunea a 3-a, art.44 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;

In temeiul art.36 alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”d” si art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1- Se aproba modificarea anexelor nr.4, 5 si 8 ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.25/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii “Modernizarea unor artere de penetratie, strapungeri, supralargiri si pasaje rutiere pietonale” conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2- Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.25/2006 isi pastreaza aplicabilitatea.

 

 

Art.3- Directiie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.123ANEXA nr. 4

. ......... .......... Ia H.C.G.M.B. nr. AWZ^C.....

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri

și pasaje rutiere și pietonale“ -

Penetrație și racord Splaiul Unirii - Autostrada București-Constanța

1. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA)    288.010.437 Euro - 1.022.437.051 lei

din care :

lucrări de construcții montaj    70.436.820 Euro - 250,050.711 lei

în prețuri ( curs valutar 3,55 lei/Euro )    ‘

2. ONAREA INVESTIȚIEI

-    ANUL I din care C+M

-    ANUL II din care C+M

-    ANUL III din care C+M


229,356.982 Euro - 814.217.286 lei 36.395.413 Euro - 129.203.716 lei

29.326.727    Euro - 104.109.881 lei 17.610.800 Euro- 62.518.340 lei

29.326.728    Euro - 104.109.884 lei 16.430.607 Euro - 58.328.655 lei

3. CAPACITĂȚI

-    lungime    - 19.395 m

-    trotuar    - 2,5 m

-    lungime poduri și pasaje - 765 m

-    ampriza    - 475.265 m2

-    ocupări terenuri    - 294.532 m2

-    durata de realizare a investiției - 30 luni

-    utilități :

-    electrice    -    2.700 m

-    telefonie    -    980 m

-    apă, canal    -    10.080 m

-    terasamente    - 391.502 m-    fundații structuri rutiere    - 106.418 m3

-    drenaje    - 60.660 m3

-    canalizare    - 10.930 m

-    dispozitive colectare ape    - 34.100 m

-    straturi asfaltice    - 125.447 m3

4 Z 4-”. . .^7--    •••

B-dui Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +40213Q5 55 00: 'www.bueuresti-orimaria.ro

'    ANEXA nr. 5

Sa H.C.G.M.B. nr.

x

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului “Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supraiărgiri și pasaje rutiere și pietonale“ -

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București-Pitești

1. VALOAREA TOTALA (inclusiv T.V.A.) din care :

405.368.902 Euro - î.499.864.937 iei


238.000.000 Euro - 880.600.000 iei


lucrări de con ^N’i rvntaj ( 1    " 7 lei) .

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI -ANUL I

din care C+M

-    ANUL II

din care C+M

-    ANUL III din care C+M


175.368.902 Euro - 648.864.937 lei

47.600.000 Euro- 176.120.000 lei

115.000.000 Euro - 425.500.000 lei

95.200.000 Euro - 352.240.000 lei

115.000.000 Euro - 425.500.000 lei

95.200.000 Euro - 352.240.000 iei


3. CAPACITĂȚI

-    Lungime drumuri

-    Suprafață drumuri

-    Lungime poduri și rampe

-    Suprafață poduri și rampe

-    Durata de realizare a investiției


6.440 m 128.980 mp 3.560 m 87.275 mp 36 luniB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55.00: www:bacuresti-primaria.ro


Psg3INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supraiărgiri și pasaje rutiere și pietonaîe“ -Supralărgire Gh. lonescu Sisești - Ion lonescu de ia Brad

l. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA)    80.648.223 Euro - 292.930.476 iei

din care :    ,

lucrări de construcții montaj    38.548.187 Euro - 140.014.725 lei

în prețuri ( curs valutar 3/'°° Iei/r".ro )

L EȘALONAREA krt V1UĂITȚIEI    ~    ~

-    ANUL I din care C+M

-    ANUL II din care C+M


57.613.070 Euro- 209.262.193 lei 20.000.000 Euro - 72.664.000 lei 23.035.153 Euro - 83.668.282 lei 10.774.026 Euro- 39.133.418 lei

3. CAPACITĂȚI

-    lungime - 4600 m din care:

-    3300 m ( str. Gh. lonescu Sisești)

-    1300 m ( str. Ion lonescu de la Brad )

-    lățime parte carosabilă - 7 m pe 2400 m si 8 m pe 900 m (pe str.Ion lonescu Sisesti)

-    lățime parte carosabilă - 12,5 m ( pe str.Ion lonescu de Ia Brad )

-    exproprieri zona de intersecție giratorie DN1 aprox. 2630 mp

-    durata de realizare a investiției 24 luni
B-dul Regina E'isabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4Q>21305 55 00; vww.Pucuresti-primaria.ro