Hotărârea nr. 122/2007

HOTARAREnr. 122 din 2007-06-19 PENTRU MODIFICAREA ANEXELOR NR. 2,6 SI 7 ALE HCGMB NR. 268/2006 REFERITOARE LA MODIFICAREA HCGMB NR. 25/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII. MODERNIZAREA UNOR ARTERE DE PENETRATIE, STRAPUNGERI, SUPRALARGIRI SI PASAJE RUTIERE SI PIETONALE''.
HOTARARE nr. 122 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 122 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

pentru modificarea anexelor nr.2, 6 si 7 ale HCGMB nr.268/2006 referitoare la  modificarea HCGMB nr.25/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii ,,Modernizarea unor artere de penetratie, strapungeri, supralargiri

si pasaje rutiere si pietonale“

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei ;

Vazand  raportul Comisiei de Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Cap. III, sectiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

In conformitate cu art. 36 alin.(2) lit.,,b ", alin.(4) lit.,,d" si art 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art. 1 – Se modifica anexele nr. 2, 6 si 7 ale HCGMB nr.268/2006 referitoare la modificarea HCGMB nr.25/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii ,,Modernizarea unor artere de penetratie, strapungeri, supralargiri si pasaje rutiere si pietonale“ si indicatorii tehnico-economici aferenti, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 2 – Celelalte prevederi ale HCGMB nr. 268/2006 raman neschimbate.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.122

 ANEXA nr.

Ia H.C.G.M.B. nr. W&ofc.

-+'+f


1

X\.-


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri

și pasaje rutiere și pietonale“ -Străpungere Buzești - Berzei - Uranus

1.    VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA )    104.198.682 Euro - 365.164.281 lei

din care :

lucrări de construcții montaj    56.619.714 Euro - 198.423.788 lei

în prețuri ( curs valutar 3,5045 Ron/Euro )

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I

61.021.362 Euro-213.849.363 lei

din care C+M

20.264.510 Euro -

71.016.975 lei

- ANUL II

14.782.306 Euro-

51.804.591 Iei

din care C+M

11.918.922 Euro-

41.769.862 lei

- ANUL III

14.184.518 Euro -

49.709.643 lei

din care C+M

11.918.922 Euro -

41.769.862 lei

- ANUL IV

14.210.496 Euro-

49.800.684 lei

din care C+M

12.517.360 Euro-

43.867.089 lei

3. CAPACITĂȚI

- Lungime totală traseu P-ța Victoriei - str. Sf. Constantin - 1850 m

- Structură rutieră nouă

- 32895 mp

- Trotuar nou

- 13072 mp

- Trotuar reabilitat

-2409 mp

- Amenajare zonă verde

- 1060 mp

- Linie de tramvai dezafectată și reconstruită;

- 4,6 km c.s.

- Durata de realizare a investiției

- 48 luni


!INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale“ -Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești


l.VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA) din care :

lucrări de construcții montaj în prețuri ( curs valutar 3,4648 lei/Euro )


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI


-    ANUL I din care C+M

-    ANUL 11 din care C+M


3. CAPACITĂȚI

-    Lungime totală lucrare

-    Viteza de proiectare

-    Profil transversal :

-    în cale curentă

-    în buclele de racordare


113.692.507 Euro-393.921.798 lei


51.035.503. Euro- 176.827.811 lei


71.995.000 Euro - 249.448.276 lei 24.996.675 Euro - 86.608,4801ei 41.697.507 Euro - 144.473.522 lei 25.038.828 Euro- 90.219.331 lei


-    Sistem rutier ( pentru clasa de trafic foarte greu ):

-    4 cm beton asfaltic de criblură

-    5 cm binder de criblură

-    15 cm mixtură densă

-    25 cm balast stabilizat cu ciment

-    30 cm fundație de balast

-    Lucrări de drum: 6,5 km

-    Lucrări de poduri : 4 deschideri x 21 m

-    Mutări și protejări de instalații : 6,5 km

-    durata de realizare a investiției : 24 luni


-    6,5 km

-    30-100 km/oră

-    14 m parte carosabilă ( 4 benzi de circulație )

-    7 m parte carosabilăvi-'


4A


' »~v-:


ț

Ia H.C.G.M.B. nr.


Ț+Av-y


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale“ -Supralărgire Șoseaua Pipera

1. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA )    64.629.428 Euro - 228.258.214 Iei

din care :

lucrări de construcții montaj    52.722.442 Euro - 186.205.121 lei

în prețuri 22.09.2006 (curs valutar 3,5318 lei/Euro)

2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANUL I

45.240.600

Euro - 159.780.751 lei

din care C+M

42.177.954

Euro - 148.964.098 lei

- ANUL II

19.388.828

Euro - 68.477.463 lei

din care C+M

10.544.488

Euro - 37.241.023 lei

CAPACITĂȚI

1) Pasaj superior

- Lungime pasaj

- 580 m

- Lungime rampe

- 160 m

- Lățime pasaj

2) Drum

- 4 benzi x 3,50 m

- Lungime carosabil

- 672 m

- Lățime carosabil

- 6 benzi x 3,50 m

- scuar central

- 3,00 m

- bretele adiacente pasajului

- 2 x 805 m

- lățime bretele

- 5,50 m

- intersecție giratorie pe Barbu Văcărescu

- 347,00 mp

3) Canalizare pluvială

- 1.200 m

4) Iluminat public

- 1.650 m

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

- 24 luni    AruDr

.,....    i! ă o.UA+iUfî,

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucffresti-primariaiîS^