Hotărârea nr. 121/2007

HOTARAREnr. 121 din 2007-06-19 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII C.G.M.B. NR. 253/2005 PRIVIND COMPLETAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII ,,PASAJ RUTIER DENIVELAT SUPERIOR BASARAB''.
HOTARARE nr. 121 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 121 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

pentru modificarea anexei Hotararii C.G.M.B. nr.253/2005 privind  completarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii

,,Pasaj rutier denivelat superior Basarab “

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si  Raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei ;

            Vazand  raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Cap.III, sectiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;

            In conformitate cu art. 36, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” si art 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se  aproba modificarea anexei Hotararii C.G.M.B. nr.253/2005 privind completarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii ,,Pasaj rutier denivelat superior Basarab “, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 Art.2  Celelalte prevederi ale H.C.G.M.B. nr.253/2005 isi pastreaza aplicabilitatea.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.121INDICATORII TSHNfcO - ECONOMICI

ai proiectului “ Pasaj rutier denivelat superior Basarab “

VALOAREA TOTALĂ ( inclusiv T.V.A.) (Curs valutar : 1 Euro = 3,4022 lei)

din care:

lucrări de construcții montaj

225.908.269 Euro - 768.585.112Iei


137.061.827 Euro- 466.311.748 lei


EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-    ANUL I

-    ANUL II

-    ANUL III


99.861.732 Euro - 339.749.585 lei


74.609.374 Euro - 253.836.012 iei


51.437.163 Euro- 174.999.515 lei


CAPACITATI

■    Lungime totală pasaj

■    Lățime curentă a pasajului pentru 2 fire auto / sens și cale de rulare tramvai

- Lățime a pasajului în zona stației de tramvai, pentru 2 fire auto/sens cale de rulare și persoane Suprafață totală pasaj

Suprafață totală de lucrări de reabilitare drumuri

• Durata de realizare a investiției


1.900 m.

25.50    m.

44.50    m. 55.700 mp. 640.000 mp. 36 lunidul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +40213ț5 55z00?.w.ww:bucuresti-primaria.ro

(    ' l'


Pag 2

— •<«A» •••"*

V