Hotărârea nr. 120/2007

HOTARAREnr. 120 din 2007-06-19 PRIVIND ACORDAREA CATRE S.C.PORTLAND ROMANIA INDUSTRIAL ONE S.R.L., S.C. PORTLAND ROMANIA INDUSTRIAL TWO S.R.L., S.C. GEROLA PRODINVEST S.R.L. SI S.C. POLO OCCIDENTALE S.R.L. A DREPTULUI DE A DEVERSA APELE UZATE REZULTATE DIN ACTIVITATILE PROPRII IN CANALUL DESCHIS NH DRAGOMIRESTI-CHITILA CONCESIONAT CATRE S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
HOTARARE nr. 120 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 120 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind acordarea catre S.C. PORTLAND ROMANIA INDUSTRIAL ONE S.R.L., S.C. PORTLAND ROMANIA INDUSTRIAL TWO S.R.L., S.C. GEROLA PRODINVEST S.R.L. si S.C. POLO OCCIDENTALE S.R.L. a dreptului de a deversa apele uzate rezultate din activitatile proprii in canalul deschis NH Dragomiresti-Chitila concesionat catre S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Utilitati Publice;

            Vazand raportul Comisiei pentru Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c” si art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1. Se aproba acordarea catre S.C. PORTLAND ROMANIA INDUSTRIAL ONE S.R.L., S.C. PORTLAND ROMANIA INDUSTRIAL TWO S.R.L., S.C. GEROLA PRODINVEST S.R.L. si S.C. POLO OCCIDENTALE S.R.L. a dreptului de a deversa apele uzate rezultate din activitatile proprii (ape uzate epurate si meteorice) in canalul deschis NH Dragomiresti-Chitila (“Canalul Deschis”) concesionat catre S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. .

            Art.2. Deversarea apelor uzate (ape uzate epurate si meteorice) de catre societatile prevazute la art.1 se va face cu respectarea stricta a Protocolului Tehnic de Deversare intocmit de catre S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. (ANB), conform legislatiei de mediu in vigoare si a normelor europene.

            Art.3. Toate proiectele in baza carora societatile prevazute la art.1 vor realiza lucrarile necesare deversarii apelor uzate (ape uzate epurate si meteorice) in Canalul Deschis se vor aviza in CTE ANB si CTE PMB.

            Art.4. Societatile prevazute la art.1 nu vor putea deversa apele uzate (ape uzate epurate si meteorice) in Canalul Deschis inainte de obtinerea din partea autoritatilor competente, a avizelor si autorizatiilor necesare in acest scop.

            Art.5. Nerespectarea de catre societatile prevazute la art.1 a termenilor si conditiilor Protocolului Tehnic de Deversare conduce automat la suspendarea sau, dupa caz, la retragerea dreptului de a mai deversa  apele uzate (ape uzate epurate si meteorice) in Canalul Deschis.

            Art.6. Se imputerniceste Directorul General  care coordoneaza Directia Utilitati Publice din cadrul  Primariei Municipiului Bucuresti sa semneze, pentru si in numele Municipiului Bucuresti, Protocolul Tehnic de Deversare.

Art.7. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.120