Hotărârea nr. 119/2007

HOTARAREnr. 119 din 2007-06-14 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA AGENTIEI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI PROTECTIA MEDIULUI


CONFORM CU O R10 i n A L U L


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea

Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului Având în vedere Expunerea de Motive a consilierilor generali și

Raportul Direcției Integrare Europeană;

Văzând raportul Comisiei pentru Integrare Europeană și avizul

Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza prevederilor Programului Comisiei Europene „Inteiligent Energy Europe 2005”;

în temeiul prevederilor art.81 alin.2 lit."h” și alin.3 și art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

-    ' AbNSILIUL Gr-^ȚP-AL M'MUNIC’PIULTn A'UEEȘ i ! -• ......

........HOTĂRĂȘTE:    .

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local Sector 1 să hotărască cu privire la înființarea Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului.

Art.2 Cofinanțarea proiectului va fi asigurată din bugetul Consiliului Local Sector 1.    ,

Art.3 Consiliul Loca! Sector 1 va a'duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2007

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Maria Roxana Cosma


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


E-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.;