Hotărârea nr. 118/2007

HOTARAREnr. 118 din 2007-06-14 PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 78/ 2007 REFERITOARE LA CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR


ș. A;!! L Lf


(<p.


consiliu


Hui G


rei


conform cu

originalulJ.h\ “    .

•Un ' T~’"7.‘-“r\

V' , i / /

\Gb *■ ;w

\    1 T %

meraî al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind modificarea art.2 din Hotărârea C.G.M.B. nr.78/2007 referitoare la constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor

Având în vedere Expunerea de Motive a consilierilor generali și Raportul Direcției Protecția Mediului și Educație Eco-civică;

Luând în considerare raportul Comisiei de Ecologie și Protecția Mediului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaboarea actelor normative, republicată;

în temeiul) prevederilor art 54 alin.7 și art.45 alin 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Articolul 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr.78/2007 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Comisia prevăzută la art.1 își va desfășura activitatea pe o perioadă de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va avea următoarele obiective:

a)    verificarea situației economice a Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București;

b)    analizarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor personalului de conducere din cadrul Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București;

c)    analizarea legalității contractelor încheiate de Administrația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București;

B-dul Regina Ellsabetn 47, secw 5, București, România; îei,;. +4oaa. 305 55 00NFOBM CU RIGINALUL


d)    analizarea modului în car^^^spectă și se aplică legislația europeană în domeniu de către Administrația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București;

e)    elaborarea de propuneri de măsuri pentru creșterea eficienței activității Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București

Art.ll. Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.78/2007 rămân neschimbate.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Maria Roxana Cosma

București, 14.06.2007 Nr. 118

//


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TudorToma