Hotărârea nr. 117/2007

HOTARAREnr. 117 din 2007-06-14 PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE PREDARE A RETELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AFLATE IN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CATRE PATRIMONIUL ORASULUI VOLUNTARI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 242/2010


CONFORM CU QRiGîMRt-Ut
ex\Q,

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind numirea comisiei de predare a rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare aflate în patrimoniul municipiului București, către patrimoniul orașului Voluntari

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Genera) al Municipiului București si Raportul Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Dișciplină a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr.144/1997 privind iranștnuwiea. pațrimoniuiui 'deținut de C.G.M.&;-'în comunele, VuL Uov către. Consiliile; locale comunale pe teritoriul cărora .se. .află acest patrimoniu, completată prin H.C.G.M.B. nr.273/2002 pentru completarea HCGMB nr. 144/09.04.1997 privind transmiterea patrimoniului deținut de către Consiliul Genera) al Municipiului București, administrat de regiile autonome RGAB si RADET pe teritoriul județului Ilfov, cu patrimoniul administrat de RADET în unele unități administrativ - teritoriale din acest județ. _    '

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c” și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constituie Comisia de predare a patrimoniului aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe teritoriul orașului Voluntari și aflate în patrimoniul municipiului București, către patrimoniulPreședinte: Viceprimar - Răzvan Murgeanu    | sSH

Membrii: Director Financiar Contabilitate - Camelia B&o&G M B §!/ Director D.U.P. - Valentin Stănescu

Șef Serviciu S.A.A.C.L. - Alexandru Zaharia

Director Tehnic S.C. Apa Nova București S.A. -Marcel

Gaborel

Director Departament Financiar S.C. Apa Nova București S.A. - Pierre Cautain

Director Centru Operațional sector 2 - Daniela Marin Secretar: Director Financiar S.C. Apa Nova București S.A. - Gheorghiu

Adriana

Art.2. Direcția Financiar Contabilitate, Direcția Utilități Publice și S.C. Apa Nova București S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14 iunie 2007

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Nr. 117


SECRETAR GENERAL AL <7    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

/ /