Hotărârea nr. 116/2007

HOTARAREnr. 116 din 2007-06-14 PRIVIND NOTIFICAREA S.C.APA NOVA BUCURESTI S.A. CU PRIVIRE LA DEMARAREA PROCEDURILOR DE ACCESARE A GARANTIEI DE EXECUTIEI, IN CAZUL REFUZULUI PLATII DATORATE CONCEDENTULUI, CONFORM DECIZIEI ARBAC NR. 9 / 2002


CONFOHM CU RIGlN/'lULConsiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind notificarea S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. cu privire la demararea procedurilor de accesare a Garanției de Execuție, în cazul refuzului plății penalităților datorate Concedentului, conform deciziei

’    ’ ARBAC nr.9/2002

Având în vedere Expunerea de Motive a consilierilor generali și Raportul Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de decizia 9/2002 a Autorității de Reglementare Tehnică a Concesiunii - Agenția de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a Municipiului București, comunicată concesionarului în data de 28.10.2002;

...........:n baza efau2er‘z6.4.1 (dȚ^K^-Ccntractul -de-Concesiuhe îhesat

între Munlsîptel4B-ucurești și S.C. Apa Nova București S.A., cu privire- te*-"


furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București;

în aplicarea prevederilor Hotărâriilor C.G.M.B. nr.232/1997, 273/1998, 54/1999, 271/1999, 295/1999, 296/1999, 15/2000, 26/2000, 85/2000, 153/2001, 157/2005, 233/2005 și a prevederilor clauzelor 10.2, 25:4, 28 și 48 ale Contractului de Concesiune încheiat între Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A., cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București;

în temeiul prevederilor art.36 alin.1, art. 36 alin.2 lit.”d” și art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se notifică concesionarul S.C. Apa Nova București S.A., cu privire la plata penalității stabilită prin decizia ARBAC nr.9/24.10.2002.

jCONFOBM CU ORIGINALUL

i

C-G-M.e <?//

Art.2 Dacă în termen de 30 de zile de^^data^municării prezentei

hotărâri, Concesionarul nu va efectua pl


evăzută la art.1, se


împuternicește ARBAC să aplice prevederile clauzei 25.4.1(e) din Contractul de Concesiune și să notifice în scris Comisia de Experți pentru emiterea unei hotărâri cu privire la confirmarea dreptului Concedentului de a executa Garanția de Execuție și a cuantumului sau sumei care poate fi executată.

Art.3 în cazul în care hotărârea Comisiei de Experți va fi nefavorabilă Concedentului sau în cazul în care va fi nefavorabilă Concesionarului, și sunt întrunite condițiile contestării acesteia, ARBAC va derula toate procedurile de arbitraj organizat conform regulilor UNCITRAL, în numele și în interesul Concedentului și în aplicarea prevederilor clauzelor 10.2, 48.1.1 și 52.17 din Contractul de Concesiune.

Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și ARBAC vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14 iunie 2007

SECRETAR GENERAL