Hotărârea nr. 113/2007

HOTARAREnr. 113 din 2007-06-14 PRIVIND NOTIFICAREA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. CU PRIVIRE LA DEMARAREA PROCEDURILOR DE ACCESARE A GARANTIEI DE EXECUTIE, IN CAZUL REFUZULUI PLATII PENALITATILOR DATORATE CONCEDENTULUI, CONFORM DECIZIEI ARBAC NR. 3/2007


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind notificarea S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. cu privire la demararea procedurilor de accesare a Garanției de Execuție, în căzui refuzului plății penalităților datorate Concedentului, conform deciziei

’    ’ ARBAC nr.3/2007

Având în vedere Expunerea de Motive a consilierilor generali și Raportul Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină djn cadrul Consiliului General al Municipiului București;


I i idiîQ SStfiiTlâ 06 doCiZîa J/z0OZ


A    . ’AU

nulUj <iaul


de Reglementare


Tehnică a Concesiunii - Agenția de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a municipiului București, comunicată concesionarului în data de 18.01.2007;

în baza clauzei 25.4.1 (d) din Contractul de Concesiune încheiat între Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul Bucurăști;

în aplicarea prevederilor Hotărâriiîor C.G.M.B. nr.232/1997, 273/1998, 54/1999, 271/1999, 295/1999, 296/1999, 15/2000, 26/2000, 85/2000, 153/2001, 157/2005, 233/2005 și a prevederilor clauzelor 10.2, 25.4, 28 și 48 ale Contractului de Concesiune încheiat între Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A., cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București;

în temeiul prevederilor art.36 aiin.1, art. 3 alin.2 iit.”d” și art. 45 alin.1


din Legea nr.215/2001 privind administrația publică Io


JUL GENERAL Al


MUNICIPIULUI BUCUR


cala, republicată:

STI


HOTĂRĂȘTE


Art.1 Se notifică concesionarul S.C. Apa Nova București S.A.. privire la plata penalității stabiliră prin decizia ARBAC nr.3/17.01.2007.


4''


S-Oul Regina Elîsabera -+T. se^or Jă/fBucurtiȘtL Roiruî$itft tețZ£402;lSsȘta O^aa-wv

X'L.    1    f    f    l/pAU/l \    1    •

> - -    --    <    ș    ț


IO


\m.


:■ iiciire.;i ori:


•Si 5a    W    £«WsSX^ ’•■-&'-:

>7


{W

//7/ -7

! i    ■    \\'S' „- '.'


*>\\

7' 77

’7    11

_.J


Art.2 Dacă în termen de 30 de zile de la data coimunid§£i'i pi?£zej0' hotărâri, Concesionarul nu va efectua plata prevăzută fâfeșcțg^se împuternicește ARBAC să aplice piavederile clauizei 25.4.1 (e) din Contractul de Concesiune și să notifice în scris Comisia de Experți pentru emiterea unei hotărâri cu privire la confirmarea dreptului Concedentufui de a executa Garanția de Execuție și a cuantumului sau sumei care poate fi executată.

Art.3 în cazul în care hotărârea Comisiei de Experți va fi nefavorabilă Concedentului sau în cazul în care va fi nefavorabilă Concesionarului, și sunt întrunite condițiile contestării acesteia, ARBAC va derula toate procedurile de arbitraj organizat conform regulilor UNCITRAL, în numele și în interesul Concedentului și în aplicarea prevederilor clauzelor 10.2, 48.1.1 și 52.17 din Contractul de Concesiune.

Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și ARBAC vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14 iunie 2007

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL _AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma