Hotărârea nr. 110/2007

HOTARAREnr. 110 din 2007-05-31 PRIVIND DESEMNAREA UNUI CONSILIER GENERAL CA MEMBRU IN CADRUL GRUPULUI DE LUCRU PENTRU PUNEREA IN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 35/2007 PRIVIND CRESTEREA SIGURANTEI IN UNITATILE DE INVATAMANT ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 27/2009
HOTARARE nr. 110 din 31/05/2007
HOTARARE nr. 110 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind desemnarea unui consilier general ca membru in cadrul Grupului de lucru pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei Invatamant;

            Vazand raportul Comisiei Invatamant, Cultura, Culte si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a), pct. 1 si 7 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se desemneaza domnul consilier general PIRVU COSMIN GABRIEL ca membru in cadrul Grupului de lucru pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant.

 

Art.2 – Persoana nominalizata la art.1 si directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti,31.05.2007

Nr.110