Hotărârea nr. 11/2007

HOTARAREnr. 11 din 2007-01-18 HOTARIRE 11 din 18/01/2007 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "NOD INTERMODAL RAZOARE"
HOTARARE nr. 11 din 18/01/2007
HOTARIRE 11 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind declararea de utilitate publica a lucrarii de interes local

”Nod Intermodal Razoare”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza Hotararii C.G.M.B. nr.269/2000 modificata si completata prin Hotararea C.G.M.B. nr.194/2004, a Hotararii C.G.M.B. nr.151/2006 si a Dispozitiei Primarului General nr. 730/2006;

In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si ale art. 22 din H.G.R.nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national sau de interes local;

In temeiul prevederilor art.38 alin.(1) si art.46 alin.(2¹) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se declara de utilitate publica lucrarea de interes local ”Nod Intermodal Razoare” sectoarele 5 si 6 in conformitate cu procesul verbal pentru consemnarea cercetarii prealabile prezentat in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Expropriatorul este Municipiul Bucuresti.

Art.3 Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, Primariei Sectorului 5, Primariei Sectorului 6 si prin publicitate in presa locala.

Art.4 Directia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei, Directia Utilitati Publice, Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala, Directia Juridic Contencios si Legislatie, Directia Financiar si Contabilitate, Directia Investitii si Directia Achizitii, Concesionari si Contracte vor Intocmi planurile si lista cuprinzand proprietarii terenurilor si constructiilor ce se vor expropria precum si a ofertelor de despagubire pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 11