Hotărârea nr. 109/2007

HOTARAREnr. 109 din 2007-05-31 PRIVIND PLANTAREA IN SPATII VERZI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNUI NUMAR DE 200.000 ARBORI DIN DIVERSE SPECII MODIFICAT ART. 2 PRIN HCGMB NR. 314/2007
HOTARARE nr. 109 din 31/05/2007
HOTARARE nr. 109 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind plantarea in spatiile verzi apartinand domeniului public al Municipiului Bucuresti  a unui numar de 200.000 arbori din diverse specii

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco-Civica ;

Vazand raportul Comisiei de Ecologie si Protectia Mediului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 13 pct. 1din Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane;

In temeiul art.36, alin.(2) lit.b) si lit.d), alin. (4), lit.f), alin. 6 lit.a) pct. 9, art 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1    Se aproba plantarea de catre Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti in spatiile verzi publice,  respectiv  parcuri,  scuaruri,  aliniamente  plantate  in  lungul  bulevardelor  si  strazilor  si  alte  spatii  amenajate  cu  dominanta  vegetala  si  zone  cu  vegetatie  spontana,  apartinand domeniului public al Municipiului Bucuresti,  a unui numar de 200.000 arbori din diverse specii rezistente la conditiile de mediu specific urban.

            Art.2    Fondurile necesare achizitionarii materialului dendrologic ce urmeaza a fi plantat vor fi asigurate din bugetul A.L.PA.B. pentru anul 2007.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, Administratia Strazilor si Primariile Sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta de indata a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.109