Hotărârea nr. 108/2007

HOTARAREnr. 108 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI SI PRIMARIA DISTRUCTULUI CHONGWEN - BEIJING DIN REPUBLICA POPULARA CHINEZA
HOTARIRE nr. 108 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 108 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti si Primaria Districtului Chongwen – Beijing din Republica Populara Chineza

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si Raportul Directiei Relatii Internationale;

Vazand Raportul Comisiei pentru Relatii Internationale, Cooperare si Asociere cu alte Autoritati Publice si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al  Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr.H2-1/881/02.04.2007 si avizul Ministerului Administratiei si Internelor nr.73512/03.04.2007;

In temeiul prevederilor art.36 alin.1, art.45 alin.2, lit.f“ si art.81 alin.2, lit.”p” si alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art.1 - Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti sa hotarasca cu privire la incheierea Acordului de cooperare cu Primaria Districtului Chongwen – Beijing din Republica Populara Chineza.

Cooperarea va consta in schimb de experienta in sectoarele administratiei publice locale, pentru dezvoltarea tehnologiei informatiei si comunicarii, al formarii profesionale a angajatilor si de asemenea pentru dezvoltarea relatiilor la nivel cultural, al cercetarii stiintifice, mediului inconjurator, al energiei, al inovatiei tehnologice si turismului.

Art.2 - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.108