Hotărârea nr. 106/2007

HOTARAREnr. 106 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. SOLD. MODORAN ENE NR. 4A, SECTOR 5
HOTARIRE nr. 106 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 106 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str.Sold. Modoran Ene nr.4A, sector 5

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti  si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare Raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului -DUAT a  PMB- Aviz de urbanism nr.29/2/4/17.11.2006

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – Aviz nr.21/2007;

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti – Aviz nr.298/12/05.03.2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB - Aviz nr.572190/11.10.2006;

- Comisia tehnica de circulatie – Aviz nr.6797/2006

 

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit.c) si art. 45 alin. (2), lit.e) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata:

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal –Str.Sold. Modoran Ene, nr.4A, sector 5 pentru o suprafata de teren S=300,00 mp-teren  proprietate persoana fizica.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti aprobat prin HCGMB nr.269/2000-terenul se incadreaza in zona L4a-zona destinata locuintelor colective inalte, preponderent rezidentiale, situate in afara zonei protejate, cu inaltimi de P+5-P+10 niveluri:

Indicatori urbanstici: POTmax=20%; CUTmax=1,4;

Functiunea avizata – locuire

Indicatori urbanistici avizati: POT max=45%; CUT max=1,3; Rmaxh=P+1E+M.

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art. 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.106