Hotărârea nr. 105/2007

HOTARAREnr. 105 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. KISELEFF NR. 43, SECTOR 1
HOTARIRE nr. 105 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 105 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. KISELEFF nr.43, sector 1

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului -DUAT a  PMB- Aviz de urbanism nr.32/2/11/15.12.2006

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – Aviz nr.17/2007

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti – Aviz nr.8921/2006;

- Comisia de precoordonare retele a PMB - Aviz nr.592412/2007;

- Comisia tehnica de circulatie – Aviz nr.1838;

- D.C.C.P.C.N.-M.B.: Aviz nr.877/M/2006;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit.c) si art. 45 alin. (2), lit.e) din Legea  administratiei publice locale nr.215/2001 republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal –Str.KISELEFF nr.43 sector 1 , pentru o suprafata de teren S=1363,00 mp-teren  proprietate persoana juridica.

 

Imobilul se incadreaza in documentatia de urbanism ”PUZ ZONE PROTEJATE” aprobat cu HCGMB nr.279/2000, Zona protejata 72-Parcelarea Averescu.

Imobilul este monument istoric si este inscris in Lista Monumentelor Istorice ale Municipiului Bucuresti 2004, pozitia nr.1284, B-II-m-B-cod 18997.

Functiunea avizata – amenajare ascensor exterior.

Indicatori urbanistici avizati: POT max=43,20%; CUT max=1,1; Hmax-nu se modifica (S+P+3E).

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art. 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare  a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.105