Hotărârea nr. 104/2007

HOTARAREnr. 104 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOS. VESELIEI NR. 5A, SECTOR 5
HOTARIRE nr. 104 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 104 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului  Urbanistic Zonal - Sos. Veseliei nr. 5A, sector 5

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare Raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de :

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB: - Aviz de urbanism nr. 7/26/15.03.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului :Aviz nr. 106/2006;

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 4775/182/2006;

- Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 530716/2006;

- Comisia tehnica de circulatie : Aviz nr. 2979/2006;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c si art. 45 alin. 2, lit. e din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal –Str. Veseliei nr. 5A, sector 5- pentru o suprafata de teren studiata S=36000,00 mp, din care S=16555,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ- teren proprietate persoana juridica.

 

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000-terenul se incadreaza in zona A2b-zona unitatilor industriale si de servicii:

Indicatori urbanistici:POTmax=80%;CUTvolumetricmax=15.

Functiunea avizata- locuinte, birouri, comert si servicii.

Indicatori urbanistici avizati: POTmax=70%; CUTmax=3;Hmax=36m cu accente Hmax=60m.

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art. 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.104