Hotărârea nr. 103/2007

HOTARAREnr. 103 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BERCENI NR. 12-14, SECTOR 4
HOTARIRE nr. 103 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 103 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Sos. Berceni nr. 12-14, sector 4

 

Avand in vedere Expunerea de motive  a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare Raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB: Aviz de urbanism nr. 19/10/26.07.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului :Aviz nr. 83/2006;

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 4374/171/2006;

- Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 559746/2006;

- Comisia tehnica de circulatie : Aviz nr. 4685/2006;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c si art. 45 alin. 2, lit. e din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Sos.Berceni nr. 12-14, sector 4- pentru o suprafata de teren studiata de cca. S=2,00 ha, din care S=2320,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ-teren proprietate persoana juridica.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti , aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000- terenul se incadreaza in zona  CB 1- zona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate:

Indicatori urbanistici: POT max=50%;CUT max=2,5.

Functiunea avizata- locuinte colective, servicii, parcaje.

Indicatori urbanistici avizati:

POTmax=73%; CUT max=3,6- pentru constructiile supraterane inclusiv zona de parcaj suprateran(POT max=37%;CUTmax=3,3 pentru constructiile supraterane cu functiuni de locuinte si servicii), Rmaxh=2S+P+10E.

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art. 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art. 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.103