Hotărârea nr. 102/2007

HOTARAREnr. 102 din 2007-05-31 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 45/2007 SI APROBAREA PUZ STR. PRIMAVERII NR. 32, SECTOR 1
HOTARIRE nr. 102 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 102 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr.45/2007 si aprobarea PUZ

Str. Primaverii nr. 32, sector 1

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare Raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB:

- Aviz de urbanism nr. 3 CA5/3/31.03.2004;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului :Aviz nr.118 /2006;

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 5389/230/2006;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 550078/2006;

- Comisia tehnica de circulatie : Aviz nr. 3300/2006;

- Aviz MCC-DCCPCN-MB: Aviz nr. 560/Z/2006.

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c si art. 45 alin. 2, lit. e din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1: Hotararea C.G.M.B. nr.45/2007 se abroga.

Art.2: Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. Primaverii nr. 32, sector 1- pentru o suprafata de teren studiata S=1300,00 mp din care S =643,00 mp reprezinta teren proprietate privata a municipiului Bucuresti.

Conform Planului Urbanistic Zonal –ZONE PROTEJATE- aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000 - terenul se incadreaza in Zona Protejata nr. 57- JEAN MONNET- locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri

Indicatori urbanistici:POT  max=40%;CUT max=2,5;Rmaxh=13 m

Functiunea avizata-  locuinte

Indicatori urbanistici avizati:

POTmax=50%; CUT max=2,8 ; Rmaxh =2S +P+3-4E-Hmax-17m.

Art.3: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.4: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.5: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.102