Hotărârea nr. 101/2007

HOTARAREnr. 101 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. ROMULUS NR. 28 A, SECTOR 3
HOTARIRE nr. 101 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 101 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. ROMULUS nr.28 A, sector 3

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

 

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului -DUAT a PMB- aviz de urbanism nr.32/2/16/15.12.2006

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – aviz nr.23/2007

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti – adresa nr.336/16/13.03.2007

- Comisia de precoordonare a PMB - aviz nr.589319/05.01.2007 

- Comisia tehnica de circulatie – aviz nr.1027/16.01.2007

- Aviz MCC-DCCPCN - MB nr.121/Z/12.02.2007

 

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit.c) si art. 45 alin. (2), lit.e) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001republicata:

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal – str.ROMULUS nr.28 A, sector 3 , pentru o suprafata studiata de cca. 3000 mp  din care suprafata terenului care a generat documentatia S=185 mp proprietate persoana juridica si S=170 mp – domeniul privat PMB ;

Incadrare in PUZ – Zone Protejate : zona protejata 03– Calea Calarasilor:

POTmax=80%, CUTmax=2,5,

Hmax=13-16m

Conditii de construire aprobate : locuinte si functiuni complementare; POTmax= 51 %, CUTmax=3,2,Rmaxh =S+P+3-4-5E; la nord si sud va prelua cornisa imobilelor existente.

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art. 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.101