Hotărârea nr. 100/2007

HOTARAREnr. 100 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. TRAIAN VASILE NR. 78
HOTARIRE nr. 100 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 100 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. TRAIAN VASILE  nr.78 sector 1

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT a PMB-aviz de urbanism nr.32/2/17/15.12.2006

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – aviz nr.107/29.01.2007

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti – aviz nr.323/13/26.02.2007

- Comisia de coordonare a PMB - aviz nr.584179/05.12.2006

- Comisia tehnica de circulatie – aviz nr.1395/SSCATU/23.03.2006

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit.c) si art. 45 alin. (2), lit.e) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata:

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal –Str.TRAIAN VASILE nr.78, sector 1 , pentru o suprafata studiata de cca. 700 mp din care suprafata terenului care a generat documentatia S=373,56 mp, proprietate persoana fizica;

 

Incadrare in PUG – subzona L2a-subzona locuintelor individuale si colective mici cu max P+2E; POT max=45%; CUT max=1,3.

 

Conditii de construire aprobate : locuinte; POTmax= 56,5%, CUTmax=2,5, Rmaxh =P+3-4E, Hmax=16m.

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art. 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.100