Hotărârea nr. 10/2007

HOTARAREnr. 10 din 2007-01-18 HOTARIRE 10 din 18/01/2007 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "STRAPUNGERE STR. 1 MAI (FOSTA COMPOZITORILOR)"
HOTARARE nr. 10 din 18/01/2007
HOTARIRE 10 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind declararea de utilitate publica a lucrarii de interes local ”Strapungere Str. 1 Mai (fosta Compozitorilor)”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza Hotararii C.G.M.B. nr.269/2000 modificata si completata prin Hotararea C.G.M.B. nr.194/2004, a Hotararii C.G.M.B. nr.151/2006 si a Dispozitiei Primarului General nr. 730/2006;

In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si ale art. 22 din H.G.R.nr.583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national sau de interes local;

In temeiul prevederilor art.38 alin.1 si art.46 alin.(2¹) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se declara de utilitate publica lucrarea de interes local, „Strapungere Str. 1 Mai (fosta Compozitorilor)” sector 6, in conformitate cu procesul verbal pentru consemnarea cercetarii prealabile prezentat in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Expropriatorul este Municipiul Bucuresti.

Art.3 Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, Primariei Sectorului 6 si prin publicitate in presa locala;

Art.4 Directia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei, Directia Utilitati Publice, Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala, Directia Juridic Contencios si Legislatie, Directia Financiar si Contabilitate, Directia Investitii si Directia Achizitii, Concesionari si Contracte vor intocmi planurile si lista cuprinzand proprietarii terenurilor si constructiilor ce se vor expropria precum si a ofertelor de despagubire pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr.10

 PROCES VERBAL E

pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile in vedera declarării utilitatii publice a lucrării de interes local “Străpungere str IMai — sector 6.

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile in vederea declarării utilitatii publice, numita prin Dispoziția PRIMARULUI GENERAL nr. 730/09.05.2006 -Anexa I - întrunită in ședința legal constituita, la sediul Primăriei Municipiului București in data de 12 decembrie 2006.

Din numărul total de 5(cinci)membri, au fost prezenti: _S G-cf_.

Comisia s-a întrunit in ședința legal constituita la următoarele date :

12/dec. 2006

Comisia a efectuat cercetarea la fata locului la data de :

nu e cazul.

REZULTATUL CERCETĂRII PREALABILE

a) Elementele care justifica interesul local : - se realizează legătură dintre cartierul Drumul Taberei si Drumul Sării prin includerea buclei in concordanta cu proiectul urban inițial, prin simplificarea sistemului de transport cu redistribuirea fluxurilor de circulație,

b)    Avantajele economico sociale, ecologice sau de orice alta natura care susțin necesitatea lucrării: - redistribuirea fluxurilor de circulație si reducerea distantei in relația zonala si municipala, conducând la reducerea consumului de carburanți, implicit a poluării mediului cu gaze de eșapament, in accord cu normele UE, si cu obiectivele de dezvoltare ale municipiului enunțate in PUG.

c)    motivele pentru care lucrarea nu poate fi realizata pe alte cai decât prin expropriere: diminuarea costurilor de execuție, traseele arterelor care prin completare transfera circulația intre str Sibiu si Drumul Sării, este studiat in varianta minimala

d) Lucrarea se înscrie in documentația P.U.G.-municipiul București.secțiunea de rețele edilitare si utilitati. - aprobat prin H.C.G.M.B. 269/2000 si in - PUZ Coordonator - ” Sector 6” aprobat prin HCGMB 273/2005.

Comisia constata ca (pri) sunt întrunite condițiile cerute de Legea nr. 33/1994, se propu Consiliului General al Municipiului București ca lucrarea : Străpungere Str.

1 Mai (fosta Compozitorilor) - sa (ntff fie declarata de utilitate publica de interes local, avand ca expropriator : Primăria Municipiului București - prin - Direcția Transporturi Drumuri si Sistematizarea Circulației

Rezultatul cercetării prealabile a fost adoptat cu    3 vpturi pentru,

__ voturi contra, _abțineri.

Președinte

Arh. Adrian Bold -Arhitect Sef al Municipiului București

Membru

TOMA TUDOR - reprezentant CGMB

Membru

OPRISAN ION - reprezentant CGMB

Membra»—’

Ing. Valeriu Ilie - D.T.D.S.C. - PMB

—^■^^f^Vndrei Creci - Sef serviciu D.J.C.L. - PMB

V---J .