Hotărârea nr. 1/2007

HOTARAREnr. 1 din 2007-01-18 HOTARIRE 1 din 18/01/2007 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN STR. VESPASIAN NR. 49A, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 33 MP, PENTRU EXTINDEREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIE LOCUINTA
HOTARARE nr. 1 din 18/01/2007
HOTARIRE 1 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat adiacent imobilului din Str.Vespasian nr.49A, sector 1, in suprafata de 33 mp, pentru extinderea unei cladiri cu destinatie de locuinta

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 15(e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

In temeiul prevederilor art.38 (2) lit. “c”, art. 38 (5) lit. “b”, art. 46(21) si art. 125 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba concesionarea catre domnii Rusanescu Dumitru si Nuta a terenului apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 33 mp, situat adiacent imobilului din Str. Vespasian nr.49A, sector 1, in vederea extinderii unei constructii cu destinatia de locuinta.

Terenul se identifica conform planului anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Durata concesionarii este de 49 de ani.

Art.3 Redeventa anuala a concesiunii se va stabili la data perfectarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr.211/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4 Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 1

•    / //oTs-jy KX XXX { ;


... '5'/ 'tXX - XX -<X -;X <'

xyxxx y x-x

‘•V    ^x_x- /'"    '•••"■    ^’-