CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCESUL - VERBAL încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30 august 2006, orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 43 din cei 55 de consilieri municipali.

La ședință au participat următorii: domnul Adriean Videanu -primar general al municipiului București - doamna Cristina Coruț reprezentant al Instituției Prefectului Municipiului București - domnișoara Georgiana Zamfir- reprezentant al secretarului general al municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Băncilă M, Bergheș C., Botoș L, Popa G., Prioteasa D., Radu M., Robe P., Stan N., Tudor Popescu C., Țica H., Untaru V., Zlotea M.

Dra. Georgiana Zamfir

Domnilor consilieri generali, stimați invitați, bine ați venit la lucrările Consiliului General de astăzi.

Vă informez că în sală sunt prezenți 43 de consilieri generali, deci sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea ședinței.

Vă informez că a fost redactat procesul verbal al ședinței C.G.M.B. din data de 27.07. 2006, a fost confruntat cu banda. Cine este pentru aprobarea procesului verbal?-33 voturi, împotrivă? 4 voturi, abțineri? - 6 voturi.

Procesul verbal a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a conduce lucrările ședinței de azi.

Dl.consilier Goncea Liviu

Citesc cu stupoare lista cu consilierii care au „derapat” spre un partid sau altul și acolo citesc „Partidul Conservator”. Legea nr.293/2004 spune: consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au

participat la alegeri, sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în Consiliul General.

Dl .președinte Antonel Tănase

Cu privire la ordinea de zi dau cuvântul domnului primar general pentru a face propuneri.

Dl.primar general Adriean Videanu

Stimați colegi,

Vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a următoarelor puncte, care nu au avizele comisiilor de specialitate:

2. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea unui teren în suprafață de 304 ha din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București

4. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Str. Justiției nr.37, din „spațiu cu altă destinație” în „spațiu de locuit”

6. Proiect de hotărâre privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul S.C. CONPRECIV S.A.

8.    Proiect de hotărâre privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul Societății Comerciale „DELFINCON” S.A.

9.    Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru Eficiență Energetică

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 5872,78 m.p. situat în B-dul Timișoara, sector 6, proprietatea doamnelor Lungu Elena și Guba Floarea și o parcelă în suprafață de 5878,92 m.p. situată în B-dul Timișoara, sector 6, aparținând municipiului București

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul situat în Sos.Giurgiului nr.58A, sector 4, proprietatea domnului Tudor Mircea Cristian și terenul situat în Sos.Giurgiului nr.126, sector 4, aparținând municipiului București

23. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 759 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 1 în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin de înot)

24. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 4867,5 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 1 în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin de înot)

30. Proiect de hotărâre privind utilizarea de către S.C. SERVICE CICLOP S.A. a fondurilor obținute din vânzarea activelor potrivit H.C.G.M.B. nr. 128/2000 și a H.C.G.M.B. nr.280/2003

32. Proiect de hotărâre privind atestarea dreptului de proprietate pentru SC Cantină și Cazare SA, privind imobilele situate în sectoarele 1 și 3

Vă propun de asemenea introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte:

1.    Proiect de hotărâre privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul municipiului București

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H.C.G.M.B. nr.235/2005 modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 14/2006

3.    Proiect de hotărâre privind administrarea spațiilor verzi aferente străzilor administrate de Administrația Străzilor

4.    Proiect de hotărâre privind excluderea din lista spațiilor comerciale și de prestări servicii care se vând în temeiul Legii nr.550/2002 a spațiului situat la parterul imobilului având adresa B-dul.Regina Elisabeta nr.42, sector 5 și predarea acestuia de către Administrația Fondului Imobiliar către Primăria Municipiului București în vederea amenajării unui nou spațiu în care va funcționa Centrul de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii al Primăriei Municipiului București

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de punere în aplicare a clauzei 8.5 din Contractul de concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București

6.    Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul statului în patrimoniul statului în patrimoniul municipiul București a unui teren. Este vorba de un teren care este situat în Bdul.Mărăști și care a fost preluat de la municipalitate de către RAPPS și cred că ar fi timpul să-l cerem înapoi pentru patrimoniul municipalității. Tot ROMEXPO și tot ce este în spatele lui a fost terenul municipalității.

Dl.consilier Mircea Valentin

Ceea ce vă propun eu se referă la celebrul parc Bordei. Este semnat de un grup de 5 consilieri PNL. Are titulatura: proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică în vederea expropierii pentru spații verzia terenului situat între Str.Turgheniev și B-dul. Aviatorilor, cunoscut și ca parcul Bordei.

Dl.consilier Goncea Liviu

Conform Legii nr.215/2001 proiectul de hotărâre trebuia semnat de un număr de 18 consilieri.

Dl.consilier Giuqula Doru

Vă rog să introduceți la primul punct pe ordinea de zi un punct de interpelări ca să putem discuta cu domnul primar general.

Dl .președinte Antonel Tănase

Vă supun la vot amendamentele propuse de domnul primar general. Cine este pentru? - 43 voturi (unanimitate).

Cine este pentru propunerea domnului Mircea Valentin?-18 voturi, împotrivă? - 11 voturi, abțineri? 11 voturi. Acest proiect nu a fost introdus pe ordinea de zi.

Cine este pentru propunerea domnului Giugula? - 12 voturi, împotrivă? . 18 voturi, abțineri? - 5 voturi.

Avem o solicitare de luare la cuvânt din partea domnului Constanda. Cine este pentru? - 8 voturi, împotrivă? - 12 voturi, abțineri? -12 voturi. Această propunere nu a fost aprobată.

Dl.consilier Goncea Liviu

Au trecut 82 de zile de când am cerut domnului primar general lista cu deplasările în străinătate ale directorilor din Primărie și cu bugetul acestor deplasări. Mai avem 500 de zile până la terminarea mandatului.

Dl.primar general Adriean Videnu

Stimate coleg, o să rog secretariatul să vă scoată de pe site-ul municipalității aceste informații, care sunt afișate de foarte multă vreme.

Dl.consilier Giugula Doru

După expirarea termenului de depunere a opțiunilor politice prevăzute de modificarea legii administrației publice locale ar fi bine să știm și noi care este componența politică a Consiliului General al Municipiului București. Domnule secretar puteți să ne spuneți componența CGMB?

Dra. Georgiana Zamfir

Este publicată în Monitorul Oficial.

Dl.consilier Giuqula Doru

Vă spunem noi. PD are 22 de consilieri, PNL are 16 consilieri, PSD are 12 consilieri, PRM are 3 iar 4 consilieri urmează să-și clarifice statutul juridic. Este evident că Alianța are 38 de voturi deci poate să ia toate hotărârile în interesul cetățeanului.

Dl.consilier Goncea Liviu

Legea nr.286/2006, art.59 alin.6 spune că viceprimarul își păstrează locul în CGMB. Nu îi văd aici.

Tot în Legea nr.286/2006 persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităților administrativ-teritoriale se vor alege conform cu algoritmul actual. Vă rog să reluăm votul pentru Consiliile de administrație.

Dl .președinte Antonel Tănase

Vom analiza problemele ridicate de dumneavoastră.

Trecem la ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului București pe anul 2006

Cine este pentru?- 34 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 9 voturi. Acest proiect a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în domeniul privat al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București Cine este pentru? - 37 voturi, împotrivă? - 2 voturi (Giugula, Câmpurean), abțineri? - 4 voturi (Tudorache, Stan I., Surulescu, Enciu). Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Bdul.Basarabiei nr.104, sector 2, aparținând domeniului privat al municipiului București din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Teatrului de Revistă Constantin Tănase

Cine este pentru? - 37 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? - 5 voturi (Surulescu, Gheorghe, Enciu, Giugula, Tudorache)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul Societății Comerciale „PRESTĂRI SERVICII” S.A.

Cine este pentru ? 37 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 6 voturi, (Giugula, Goncea, Berbecaru, Enciu, Botezatu, Câmpurean)

Acest proiect a fost aprobat.

Dl.consilier Goncea Liviu

Nu avem dreptul să le dăm aceste terenuri pentru că societatea nu a fost cumpărată de la Primăria Capitalei, ci de la FPS. Ei ar trebui să-și recalculeze valoarea terenului.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 21,67 m.p. situat în Str. Serg. Pamfil Năstase nr.21, sector 2, proprietatea Domnilor Florin lonescu și Alexandru Florin lonescu și o parcelă în suprafață de 21,67 m.p. situată în Str. Pamfil Năstase, sector 2, aparținând municipiului București

Cine este pentru? - 35 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 8 voturi (Adîr, Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu).

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind plata drepturilor salariale cuvenite domnului Popa Silviu pentru funcția de director interimar al Administrației Parcurilor și Grădinilor București, în perioada 06.02.2003 - 27.04.2004

Cine este pentru? 33 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 10 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului București

Cine este pentru? - 34 voturi, împotrivă? - 0 voturi, împotrivă? 9 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Tudorache, Goncea, Găletușe)

Acest proiect nu a fost adoptat.

Dl.primar general Adriean Videanu

Stimați colegi, pentru procedură, sunt niște active ale RADET-ului pe care trebuie să le casăm. Deci, a trecut.

Dl. consilier Giugula Doru

Doresc să vă aduc la cunoștință atitudinea grupului PSD. în conformitate cu prevederile legale, înainte de orice ședință liderii de grup trebuie convocați pentru a discuta ordinea de zi. Având în vedere că dumneavoastră persiflați opoziția, în acest mod și nu o băgați în seamă, încălcând drepturile constituționale de exprimare, noi preferăm să ne abținem astăzi până când învățați lecția democrației politice.

Dl.președinte Antonel Tănase

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „înlocuire izolație pe traseu aerian CET PIPERA- Str.Gării Herăstrău”

Cine este pentru- 33 voturi, împotrivă? .0 voturi, abțineri? - 10 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea termoficare aferentă PT Perla”

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele termice primare Banu Manta-Calea Plevnei-Giulești-Pod Grand-CET Griro”

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele termice primare Calea Plevnei-Fluviului-Pod Basarab-Titulescu-Banu Manta’’

. L/ /

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investițiilor prevăzute în cadrul Proiectului Ecologizarea și Dezvoltarea Potențialului Turistic, de Recreere și Agrement al Parcurilor Cișmigiu, Herăstrău, Carol și Tineretului din Municipiul București

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind procedura internă de avizare a structurilor și categoriilor de personal care gestionează asistența financiară din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile, precum și alte credite sau împrumuturi similare, fondurile structurale și fonduri de coeziune

Cine este pentru? - 33 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCGMB nr.16/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe majore în servicii de alimentare cu apă și canalizare în municipiul București sector 1 și 6”

Dl.consilier Băleanu Dorin

Doresc să fac din partea Comisiei de Utilități Publice următorul amendamentse va introduce un articol nou cu următorul conținut:”Art.2-Realizarea obiectivelor de investiții prevăzute în HCGMB nr.16/2006 se va face cu respectarea prevederilor Contractului de concesiune, clauza 20 și art.5.2 (i) al Caietului de sarcini al Contractului de concesiune încheiat cu APA NOVA București, pentru lucrările din aria concesionată”

Restul articolelor se renumerotează.

Dl.primar general Adriean Videanu

Mulțumesc pentru grija domnilor consilieri, nu are legătură investiția municipalității cu contractul de concesiune. Când vom preda rețelele pe care municipalitatea le va face, vom ține cont de această sugestie.

Dl.consilier Giugula Doru

Cei de la ARBAC au făcut o precizare la acest punct și vrem să știm și noi despre ce e vorba.

Dl. director Radu Dumitrescu -ARBAC

La acest punct noi avem o poziție constantă și aceasta a fost prezentată de domnul consilier Băleanu Cu privire la orice investiții în zona concesionată, ele trebuie să respecte clauzele prevăzute în contractul de concesiune.

Dl .președinte Antonel Tănase

Cine este pentru amendamentul propus de domnul Băleanu?- 3 voturi, împotrivă? -majoritatea. Acest amendament nu a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea RATB a terenurilor pe care sunt amplasate construcții provizorii ale regiei

Dl.primar general Adriean Videanu

Aceste terenuri nu se identifică numai cu stațiile RATB, ci cu toate terenurile pe care sunt construcții provizorii le transmite RATB-ului pentru a putea moderniza toate construcțiile existente în momentul de față.

Dl.președinte Antonel Tănase

Cine este pentru? - 33 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 10 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe).

Acest proiect nu a fost adoptat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului cu titlu gratuit al dreptului de proprietate asupra imobilului cu caracter social bloc 7, situat în București, str.Pajura nr.8 (fost nr.6), din patrimoniul SC Administrare, Cazare Cantine S.A. în cel al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al sectorului 1

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de evaluare a terenurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului București și a documentației cadru de elaborare a ofertelor pentru procedurile de concesionare

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? -11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a Municipiului București destinate sediilor partidelor politice și organizațiilor minorităților naționale care sunt reprezentate în Parlamentul României

Dl.consilier Mircea Valentin

Vă propun din partea comisiei juridice următorul amendament:

La art.1- Se aprobă metodologia de vânzare privind vânzarea......

La art.3, la final se adaugă „după aprobarea lor de către CGMB” Așa ne obligă Legea nr.90/2003.

Dl.primar general Adriean Videanu

Are dreptate domnul consilier, legea ne obligă ca fiecare cerere a fiecărui partid să fie aprobată în parte în CGMB

Dl .președinte Antonel Tănase

Cine este pentru amendamentul propus de domnul Mircea Valentin? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 11 voturi(Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest amendament a fost aprobat.


io

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? — 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru 6 parcaje subterane pe teritoriul municipiului București

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă? - 6 voturi , abțineri? - 5 voturi.

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice si indicatorilor tehnico- economici aferenti pentru 13 străzi de pe teritoriul municipiului București

Cine este pentru? -43 voturi (unanimitate)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea CGMB

Dna.consilier Câmpurean Mariana

La art.2 să introducem un sub-punct: cei care nu au efectuat lucrări de reparații, igienizare, modernizare și exploatare a spațiilor. Se face o confuzie. Și tot la art.2, contractele de închiriere se încheie cu AFI care va urmări și încasarea prețului închirierii stabilit prin contract. Mai jos, la art.3 o să vedem că de acest lucru se ocupă Direcția de Achiziții Publice și Concesionări. în concluzie la art.2 se anulează ultimul sub-punct referitor la contractele de închiriere se încheie de către AFI și rămâne așa cum este stabilit foarte clar, că aceste contracte vor fi încheiate de către Primarul general prin Direcția Achiziții și Concesionări iar AFI va urmări încasarea prețului de închiriere stabilit prin contract.

Dl.primar general Adriean Videanu

Vreau să vă spun că situația acestor spații este una cu regim juridic destul de complicat pe care dumneavoastră îl știți, sunt vestitele fișe de calcul care ne creează mari probleme în raporturile cu cei cu care avem aceste contracte. De aceea, am hotărât să adoptăm și să tăiem nodul gordian o dată pentru totdeauna la aceste spații, acest proiect. Cei care

s-au manifestat corect față de municipalitate și au plătit în mod corect și în mod onest chiriile față de municipalitate să le facem contracte de închiriere, celorlalți să le reziliem contractele printr-o procedură de licitație publică să le vindem, pentru a intra într-o situație clară cu aceste spații.

Din păcate veniturile pe care municipalitatea le realizează nu sunt cele, nu sunt cele anticipate, de aceea am vrut să punem ordine în aceste spații. Din păcate, procedurile pe care le avem și ROF-ul Primăriei împarte aceste responsabilități între Direcția de Achiziții și AFI. Este corect ceea ce spune dna.consilier, dar din păcate ar trebui să modificăm ROF-ul care ar fi o procedură destul de greoaie. Pentru a avea eficiență, rugămintea mea este să lăsăm proiectul așa cum este, chiar dacă pe fond dna.consilier are dreptate.

Dna.consilier Câmpurean Mariana

Sunt două forme: fișe de clacul și contracte. Nu mă refer la contractele de colaborare care există în acest moment și care sunt încheiate o parte cu AFI și celelalte cu Direcția de Achiziții. Eu insist să modificăm cu amendamentele propuse anterior.

Dl .primar general Adriean Videanu

Eu nu sunt împotrivă. Dacă CGMB va adopta acest punct de vedere, eu îl respect.

Dna.consilier Câmpurean Mariana

Eu vă citesc ce scrie în proiect: precum și utilizatorii spațiilor care se încadrează în prevederile HCGMB nr.59/1997 și ale Dispozițiilor primarului general 105 și 888, beneficiază de încheierea de contracte de închiriere de către Primarul General prin Direcția de Achiziții. Această direcție funcționează

Mai departe: AFI va urmări încasarea prețului de închiriere stabilit prin contract. Deci AFI urmărește acest lucru. Atunci stabilim cei care nu au contracte deloc vor face aceste contracte cu Direcția de Achiziții, iar cei care au contracte cu AFI le vor prelungi cu AFI.

Dl.primar general Adriean Videanu

Sunt fișe de calcul încheiate și la Direcția de Achiziții și la AFI. Fiecare în parte trebuie să reglementeze acest aspect.

Dna.consilier Câmpurean Mariana

Doar o singură direcție trebuie să se ocupe de acest lucru.

Dl.președinte Antonel Tănase

Cine este pentru amendamentul propus de doamna Câmpurean? . 11 voturi, împotrivă? - 3 voturi, abțineri? 29 voturi

Acest amendament nu a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul municipiului București

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H.C.G.M.B. nr.235/2005 modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.14/2006

Cine este pentru? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind administrarea spațiilor verzi aferente străzilor administrate de Administrația Străzilor

Dl.consilier Adîr Victor

Eu nu am anexa cu străzile care vor trece în administrarea ALPAB.

Dl.primar general Adriean Videanu

Am constatat că sunt foarte multe spații verzi pe arterele administrate de Administrația Străzilor care sunt în administrarea ADP-urilor de sector. Avem responsabilitatea să le refacem integral, pentru că noi refacem carosabilul, trotuarele . Sub aspect estetic, spațiile verzi nu reprezintă ceea ce ar trebui pentru București pentru că nu avem același ritm cu ADP-urile.

Dl.consilier Goncea Liviu

Sunt de acord cu colegii mei să propunem domnului primar general să descentralizăm aceste probleme.

Dl.presedinte Antonel Tănase

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect nu a fost adoptat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind excluderea din lista spațiilor comerciale și de prestări servicii care se vând în temeiul Legii nr.550/2002 a spațiului situat la parterul imobilului având adresa B-dul.Regina Elisabeta nr.42, sector 5 și predarea acestuia de către Administrația Fondului Imobiliar către Primăria Municipiului București în vederea amenajării unui nou spațiu în care va funcționa Centrul de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii al Primăriei Municipiului București

Dl.consilier Stan Ion

Este vorba de spațiul de vis-a-vis de Primărie care se numea Copii? Dacă da, vreau să întreb dacă s-au recuperat creanțele.

Dl.primar general Adriean Videanu

Am câștigat în instanță dreptul de a utiliza acest spațiu, avem de recuperat cca. 2 milioane EURO, trebuie să vedem dacă avem de la cine să recuperăm aceste datorii.

Dl.presedinte Antonel Tănase

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de punere în aplicare a clauzei 8.5 din Contractul de concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea, Găletușe, Enciu).

Acest proiect a fost adoptat.

VI,-'/ /

Trecem la Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul statului în patrimoniul statului în patrimoniul municipiul București a unui teren.

Dl.primar general Adriean Videanu

Este vorba de un teren care este situat în Bdul.Mărăști și care a fost preluat de la municipalitate de către RAPPS și cred că ar fi timpul să-l cerem înapoi pentru patrimoniul municipalității. Tot ROMEXPO și tot ce este în spatele lui a.fost terenul municipalității.

Dl.președinte Antonel Tănase

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Berbecaru, Giugula, Stan I., Gheorghe, Surulescu, Câmpurean, Botezatu, Tudorache, Goncea,

j Găletușe, Enciu).

Acest proiect a fost adoptat.

Dl.consilier Goncea Liviu

Cu sinceritate, dacă va fi repus pe ordinea de zi îl vom vota. Și știți de ce? Pentru că acolo se încasează 1 dolar pe metrul pătrat.

Dl .președinte Antonel Tănase

Declar închise lucrările ședinței de azi.

Ședința s-a încheiat la orele 16,30


SECRETAR GENERAL Ț7ALMUNICIPIULUI BUCUREȘTI

15