CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCESUL-VERBAL încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.07. 2006, orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 44 din cei 55 de consilieri municipali.

La ședință au participat următorii: domnul Răzvan Murgeanu -viceprimar general al municipiului București, doamna Prefect Mioara Mantale, domna Cristina Coruț subprefect al Instituției Prefectului Municipiului București - domnul Dumitru Stănescu - secretarul general al municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Băncilă M., Berbecaru A., Forăscu V., lovici T., Moise A., Prioteasa D., Purcărea S., Stan I., Stan N., Surulescu A., Toma T.

Dl.secretar general al Municipiului București, Dumitru Stănescu

Domnilor consilieri generali, stimați invitați, bine ați venit la lucrările Consiliului General de astăzi.

Vă informez că în sală sunt prezenți 38 de consilieri generali, deci sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea ședinței.

Vă informez că a fost redactat procesul verbal al ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 9 iunie 2006, a fost verificat cu banda. Vi-I supun spre aprobare. Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței ? - 36 voturi, împotrivă ? - 2 voturi (Giugula M, Tudorache D), Abțineri ? - 0 voturi

Vă informez că a fost redactat procesul verbal al ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 6 iulie în aceleași condiții. Vi-I supun spre aprobare. Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței ? - 33 voturi, împotrivă ? - 3 voturi (Giugula M, Tudorache D, Goncea L), Abțineri ? - 0 voturi

Vă informez că în temeiul prevederilor Legii nr.544/2004 privind contenciosul administrativ, Consiliul Local al sectorului 2 ^a-4er<julat

plângere prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B. nr.153/2Q0fefp&bfer^e

,z ■ ■' ••


Dna, președinte Roxana Cosma

Dumneavoastră propuneți să se mențină pe ordinea de zi punctul numărul 1?

Dl.consilier Giugula Mihai

Organigrama și statul de funcții să facă obiectul unei hotărâri separate, deoarece, nu știu din ce cauză, dintr-o neglijență sau o disfuncționalitate, la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară se amestecă merele cu perele. Trebuie să clarificăm și să spunem așa: rămâne punctul 1 pe ordinea de zi principală, aprobăm statul de funcții, organigrama și tot ce trebuie, iar la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară aprobăm darea în administrare a patrimoniului. Nu amestecăm una cu alta.

Dna.președinte Roxana Cosma

Problema este că prin preluarea stadionului Lia Manoliu se modifică inclusiv organigrama pentru că se preia o instituție.

Dl.consilier Giugula Mihai

Atunci se completează punctul 1 cu organigrama de la punctul 1 suplimentar și se face o hotărâre comună. Nu amestecăm lucrurile.

Dna.președinte Roxana Cosma

Domnule Tănăsoiu, vă rog să veniți și să dați lămuririle necesare pe acest proiect. Am notat amendamentul domnului Giugula.

Dl.director Tănăsoiu Draqoș

Punctul 1 de pe ordinea de zi este un proiect propus de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement și Direcția Resurse Umane, care a întocmit raportul de specialitate în urmă cu circa o lună de zile. El este depășit deja, pentru că între timp au apărut alte atribuții, între timp Administrația Lacurilor și Parcurilor a primit printr-o hotărâre de Guvern alte....Există obligația de a aduce la zi această atribuție care ne-a fost dată prin hotărâre de Guvern. Preluând niște spații, niște imobile, s-a preluat și personalul care se adaugă personalului deja existent prin hotărârea care era pusă pe ordinea de zi la punctul 1. Deci este normal ca noul personal (și nu este vorba decât de 15 persoane) să treacă. Odată ce preluăm patrimoniul este obligatoriu să spunem ce facem cu personalul.    '■    ‘


Dna.președinte Roxana Cosma

Domnule consilier Giugula, înțeleg că printr-o hotărâre de Guvern s-a preluat de către noi stadionul Lia Manoliu. întrebarea este dacă vă susțineți amendamentul făcut?

Dl.consilier Giugula Mihai

Hotărârea de la punctul 1 suplimentar va avea un singur articol iar, iar de la articolul 2 în jos vor trece la punctul 1 de pe ordinea de zi normală.

Dna.președinte Roxana Cosma

Proiectul de hotărâre a suferit modificări.

Dl.consilier Giugula Mihai

Ați notat că hotărârea pe care au dat-o este veche, este de o lună de zile, înseamnă că Direcția de Personal și Administrația Lacurilor nu vorbesc între ele.

Dl.consilier Oprișan Ion

Vreau să vă spun că nu este o problemă politică, ci este o problemă de vot. Votul privind patrimoniul este cu două treimi, iar votul organigramei este cu jumătate plus unul.

Dl.consilier Adîr Victor

Aici nu este vorba de politică, este vorba de legalitate. Citez din avizul de legalitate al Secretarului General: hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcție - alin. 21 din legea nr.286/2006. Deci nu amestecăm lucrurile, într-adevăr nu amestecăm organigrama, numărul de posturi cu darea în administrare. Nu este vorba de politică, este vorba de legalitate.

Dl.viceprimar Răzvan Murgeanu

Cred că lucrurile sunt clare, așa cum au fost propuse amendamentele așa vom proceda.

Dna, președinte Roxana Cosma

Domnule consilier Pop rămân amendamentele așa cum le-ați propus : deci, scoaterea punctului 1 și de introducere pe ordinea de zi suplimentară a celuilalt proiect? Nu. Rămâne numai amendamentul de scoatere a punctului 3 de pe ordinea de zi.    /; h


Dl.consilier Botos Laurian

Vă propun introducerea pe ordinea de zi a unui proiect nou: proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului București, situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 6, în administrarea Consiliului Local al sectorului 6, în vederea realizării de parcaje supraterane.

Dl.viceprimar Răzvan Murgeanu

De pe lista suplimentară, doresc să vă supun atenției de la punctul 2 la punctul 9, sunt proiecte foarte importante:

Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii C.G.M.B nr. 105/2005, pentru achiziționarea de către Regia Autonomă de Transport București a unui număr de 50 de tramvaie pentru reabilitarea transportului urban de călători în municipiul București

Proiect de hotărâre privind trecerea terenului în suprafață de 71,9698 ha pe teritoriul comunei Glina, pe care a fost edificată Stația de epurare a apelor uzate a municipiului București, în domeniul public al municipiului București

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în zone deficitare de pe raza sectorului 2 cartierul Andronache”

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii C.G.M.B nr.55/2005 privind înființarea de info-chioșcuri pe teritoriul municipiului București

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Arena Bucureștilor”

Proiect de hotărâre privind abrogarea HCGMB nr. 199/27.11.1997

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 5872,78 m.p., situat în B-dul. Timișoara, sector 6, proprietatea doamnelor Lungu Elena și Guba Floarea și o parcelă în suprafață de 5878,92 m.p. situată în B-dul. Timișoara, sector 6, aparținând municipiului București

Proiect de hotărâre privind repartizarea la bugetele sectoarelor 1-6 a unor sume de la bugetul de stat aprobate municipiului București pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat

Sunt proiecte foarte importante.

Este vorba de Cartierul Brâncuși unde există o revendicare. Cartierul este deja în investiție din octombrie 2004.


Dna.președinte Roxana Cosma Alte amendamente la ordinea de zi?

Dl.consilier Oprișan Ion

Tot pe ordinea de zi suplimentară susțin punctele 11 și 12:

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal PUZ - Aleea Codrii Neamțului nr.1-3,5-7, sector 3

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal PUZ - Prisaca Dornei - lot C, sector 3

Dna.președinte Roxana Cosma

Trecem la amendamentul domnului Pop și anume de scoatere de pe ordinea de zi a punctului 3 referitor la transmiterea imobilului situat în Bdul.Basarabiei nr.104, sector 2, aparținând domeniului privat al municipiului București din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Teatrului de Revistă Constantin Tănase, deoarece sunt niște probleme juridice la acest spațiu din Basarabiei, Cine este pentru?-majoritatea, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 0 voturi.

Acest punct a fost scos de pe ordinea de zi.

Trecem la următorul amendament făcut de domnul Giugula și anume modificarea punctului 1 și completarea lui de la art.2 în jos, de la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară.

Dl.consilier Giugula Mihai

Deci punctul 1 de pe ordinea de zi se completează cu art.2, 3, 4 și 5de la hotărârea numărul 1 de pe ordinea de zi suplimentară. Ordinea de zi suplimentară rămâne cu art.1 așa cum este ea formulată.

Dl.consilier Pop Romeo

Vă propun să rămână 1 suplimentar așa cum este, urmând să-l lucrăm când ajungem la el.

Dna.președinte Roxana Cosma

Deci, punctul 1 de pe ordinea de zi curentă se modifică preluând din ordinea de zi suplimentară amendamentele de la articolul 2, 3, 4, 5, 6 fără anexa numărul 1, 7 și 8. Cine este pentru? 42 voturi (unanimitate)

Dl.director Tănăsoiu Dragos

înțeleg că a fost decizia consiliului să nu se amestece probleme de patrimoniu cu probleme de personal. Legea nu interzice, dar dacă Consiliul dorește, e în regulă.

Eu propun să se scoată partea de personal și să^ă^ffiliwtărârea de pe ordinea de zi suplimentară, unde să se scoată/'partea,de..personal.

Să rămână proiectul de pe ordinea de zi suplimentară, dar numai articolul 1, articolul 4, articolul 5 și articolul 6. Atât Articolul 6 numai anexa 1. cu alte cuvinte punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară va fi prezent, mai puțin partea de resurse umane și stat de funcții. Pentru că nu doriți să amestecați partea de patrimoniu cu partea de resurse umane.

Dna.președinte Roxana Cosma

Nu se contrazice cu ceea ce au votat înainte consilierii, la propunerea domnului Giugula. Ceea ce spuneți acum nu se contrazice cu votul anterior. La propunerea domnului Giugula s-a votat rămânerea pe ordinea de zi a organigramei, statului de funcții cu amendamentele: de la articolul 2, 3.

Dl.director Tănăsoiu Dragos

Este greșit. Tocmai vă spuneam că acea hotărâre este depășită.

Dna.președinte Roxana Cosma

Deci, se înlocuiesc articolele. Ele sunt diferite din punct de vedere al titulaturii.

Dl.viceprimar Răzvan Murgeanu

Vă propun să facem două hotărâri: una referitoare la patrimoniu și cealaltă referitoare la probleme de personal.

Dl.consilier Pop Romeo

Avem două hotărâri: printr-una preluăm patrimoniul și prin cealaltă preluăm personalul.

Dna.președinte Roxana Cosma

Dl.consilier Giugula a propus, ceea ce s-a și votat deja, ROF-ul, organigrama, numărul de posturi și statul de funcții pe noua formulă și a propus la ordinea suplimentară, ca și punctul 1, darea în administrare a unor imobile la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a unor imobile. Cine este pentru? - 42 voturi.

Cine este pentru amendamentul domnului Botoș și anume introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind transmiterea unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului București, situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 6, în administrarea Consiliului Local al sectorului 6, în vederea realizării de parcaje supraterane?- 37 voturi, abțineri? 5 voturi, u^ptfTvă? - 0 voturi.


Cine este pentru amendamentul formulat de domnul viceprimar Murgeanu de introducere pe ordinea de zi a punctelor suplimentare? 41 voturi, abțineri? 1 vot (Giugula), împotrivă? - 0 voturi.

Cine este pentru amendamentul domnului Oprișan de introducere a celor două proiecte de hotărâri, respectiv PUZ-urile Codrii Neamțului și Prisaca Dornei? - 40 voturi, împotrivă? - 1 vot (Giugula), abțineri? - 1 vot (Adîr).

Acestea au fost introduse pe ordinea de zi.

Dl.consilier Giugula Mihai

Dorim să susținem și punctul 10 de pe ordinea de zi suplimentară-Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenurile situat în Str. Turgheniev, nr. 11-15 și Bulevardul Aviatorilor nr.110-112, sector 1.

Dna.președinte Roxana Cosma

Cine este pentru propunerea domnului Giugula?- 10 voturi, împotrivă? - 17 voturi, abțineri? - 4 voturi.

Acest punct nu a fost introdus pe ordinea de zi.

Vă supun la vot ordinea de zi cu amendamentele aprobate. Cine

este pentru? - 42 voturi.

Vă rog domnule Adîr să faceți interpelarea.

Dl.consilier Adîr Victor

Interpelarea mea se adresează domnului director Cîrstea -directorul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement. Având în vedere situația existentă la ora actuală în parcurile Bucureștiului, dar în mod deosebit în parcul Herăstrău și ținând cont de faptul că există unele probleme, să zicem cu unele construcții, pe malul lacurilor din salba râurilor Colentina, care la un moment dat pot duce la pierderea unei infuzii de finanțare, prin programul PHARE, solicit directorului Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement următoarele informații:

1.    Numărul de contracte care există în parcul Herăstrău

2.    Părțile contractante corespunzătoare

3.    Data semnării acestor contracte

4.    Durata acestor contracte și o listă cu toate contractele la zi.

De ce fac acest lucru? Deoarece prin unele hotărâri de consiliu din 1999, din 2001 se stipulează clar în unele, referitor la toaletele publice, că acestea trebuie păstrate pentru uz public, nu în mod restrictiv și ele — s-au transformat între timp în diverse accesorii de agf^m&ft2^xaceste parcuri. De asemenea prin hotărârea din 1999 a QfeftKfjseTstipbla că


există 4 biblioteci estivale în parcul Herăstrău și, probabil că acum, aceste biblioteci citesc doar cărți Jack Daniels ș.a.m.d.Fac acest demers la adresa domnului director pentru că vreau să știu concret în ce contracte este introdusă Primăria Capitalei prin intermediul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement. Mă bazez pe art.52 din Legea nr.215, cu modificările și completările ulterioare, art.60, 61, 62 din OUG nr.35/2002, care a fost aprobată prin Legea nr.673/2002, de asemenea pe Legea nr.393-statutul aleșilor locali, art.50 și 51 și pe Regulamentul de Organizare și Funcționare, art.49, 50. Am citat aceste articole, deoarece ele au niște termene la care solicitarea mea trebuie să-și găsească finalitatea. Informațiile acestea trebuie să-mi parvină. Vă mulțumesc.

Dl.consilier Găletuse Stelian

Cuvântul meu are rostul de a îndrepta o mică greșeală care s-a făcut astăzi.Nu știu dacă este domnul director Terzi de la protocol aici. Sigur că acordarea titlului de cetățean de onoare maestrului Guguianu, este un gest foarte corect și frumos. Dar trebuia dus până la capăt. Titlul îl decide Consiliul, înmânarea o face Primarul, sau președintele de ședință, dacă se face o hotărâre în acest sens. în situația respectivă, Primarul vine cu eșarfa pe umărul drept și pe șoldul stâng. Nici asta nu prea se știe. Altă dată să se respecte acest gest în totalitate.

Dl.consilier Goncea Liviu

Am și eu două interpelări. Au trecut 63 de zile de când am solicitat Direcției de Relații Internaționale să ne comunice numărul și data delegațiilor în străinătate ale membrilor Primăriei. Doresc să mi se spună de ce am scos de pe ordinea de zi PUZ-ul Turgheniev.

Dna.președinte Roxana Cosma

Domnul secretar general a spus că se află acest document depus la secretariat și că vă va fi înmânat zilele următoare. Iar din câte știu eu PUZ-ul în cauză nici nu a fost introdus pe ordinea de zi, care a fost publicată pe site-ul Primăriei și afișată la avizier.

Trecem la primul punct pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, cu

amendamentele propuse și votate de Consiliul General. Cine este pentru? 41 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 1 vot^Adț);-Acest proiect a fost aprobat    z/l4k


Trecem la Proiect de hotărâre privind acordarea concediului de odihnă suplimentar personalului Centrului de Calcul

Dl.consilier Adîr Victor

Am studiat și am văzut că se poate da între 3 și 10 zile. Eu propun 5 zile. Există o hotărâre de Guvern prin care se pot acorda între 3 și 10 zile pentru cei care lucrează cu radiații. Eu propun 5 zile. Să se motiveze de ce 3 zile și nu 5 sau 7 pentru că nu există în expunerea de motive această motivare.

Dna.presedinte Roxana Cosma

Domnul primar general a făcut această propunere de 3 zile, în raportul de specialitate domnul director Tănăsoiu tot pentru 3 zile pledează. Eu voi supune la vot această propunere de 3 zile și nu este nici o problemă ca acest proiect de hotărâre în urma analizei dumneavoastră cu toate direcțiile care au, să zicem, un program mai solicitant să vină cu modificare de 5 zile . Sunteți de acord?- Da.

Cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre? -    42

voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector de drum din domeniul public al municipiului București și din administrarea Consiliului General al Municipiului București în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre? -    42

voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului “Amenajare terminal multimodal Sfânta Vineri”

Dl.consilier Giugula Mihai

Propun următorul amendament la art.2 : Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul CGMB (care este acționar unic la SC LIRTRAC, instituția care face căi de rulare pentru tramvai. Această societate are probleme cu finanțarea și cu angajații care sunt ai noștri) și lucrarea va fi executată de SC LIRTRAC, în condițiile legii.


Dl.viceprimar Murgeanu Răzvan

Nu putem să eludăm legea achizițiilor publice! Nu

Dl.consilier Paraschiv Lucian

Cum era și în Ordonanța nr.60 care a fost abrogată și Ordonanța 34 sunt câteva servicii care sunt scutite de achiziție publică, dar din păcate în acest contract nu se regăsește. De obicei, sunt cele care aparțin de Serviciul Român de Informații, bazele militate ș.a.m.d. Aici cred că nu este cazul pentru o încredințare directă. Trebuie să se respecte Ordonanța nr.34 cu normele publicate și cu ghidul care încă nu a apărut, poate ne va da si nouă o idee. De o lună toate administrațiile din toată țara sunt blocate. Așteptăm și noi un răspuns. Nu putem să-i dăm încredințare directă.

Dna președinte Cosma Roxana

Amendamentul dvs. contravine legislației în vigoare la momentul acesta, domnule consilier.

Vă retrageți amendamentul ? Da.

Cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre? -    39

voturi, împotrivă ? - 0 voturi, Abțineri ? - 3 voturi (Giugula M.Enciu I, Robe P)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dl.viceprimar Răzvan Murgeanu

Vă fac următoarea propunere: să discutăm situația LIRTRAC-ului și asta este o altă problemă și să vedem ce măsuri se vor deduce din discuția pe care o vom avea.

Dna președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la

Hotărârea C.G.M.B. nr.264/2000 privind aprobarea documentației

tehnico-economice a obiectivului de investiții “Modernizarea ■

străzilor urbane în București - reabilitare străzi”

Dl.consilier Adîr Victor

Am o singură problemă : noi aprobăm niște indicatori tehnico-economici cu 1 EURO - 21.064 lei. Această valoare nu mai e de mult. E astăzi 3,64 RONI.

Mă refer la indicatorii tehnico-economici. Probabil că așa trebuie să fie raportat la octombrie 2000.

Dna președinte Cosma Roxana Cine este pentru aprobarea proiectului

(unanimitate).

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.


12Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-preluare a blocurilor V53A și V53B încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Municipiul București

Dl .consilier Adîr Victor

Am studiat materialul și în Protocol scrie astfel: MApN - Consiliul Suprem de Apărare al Țării. Consiliul Suprem de Apărare al Țării știu că are o lege specială și nu este în subordinea MApN. în expunerea de motive și din raport reiese că se trece din proprietatea statului în administrarea MApN în administrarea CGMB. Ar trebui să fie un articol nou care să spună : transferă blocurile V53A și V53B din proprietatea privată a statului și din administrarea MApN în administrarea CGMB. După aceea să se aprobe Protocolul de predare-primire, după care alt articol prin care se împuternicește primarul general să negocieze cota parte pe care MApN o solicită din aceste blocuri (acest lucru este prevăzut în raportul de specialitate) și apoi să se aprobe Protocolul de predare-preluare. Dacă nu împuternicim primarul să facă acest lucru, să negocieze fără să aibă împuternicirea Consiliului, cred că intră la limita legalității. MApN solicită ca pentru cheltuielile efectuate aferente celor două blocuri să beneficieze de un număr de apartamente.

Dna președinte Cosma Roxana

Noi aprobăm în acest proiect de hotărâre Protocolul de predare-preluare a blocurilor, care este anexă la proiect, stipulează la art.3: Patrimoniul MApN se diminuează prin predarea obiectivelor de investiții la data transmiterii, iar patrimoniul Municipiului București se mărește corespunzător. Acest proiect de hotărâre este aprobarea acestui protocol și nimic mai mult.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 42 voturi (unanimitate).

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Consiliul Local al sectorului 1 al Municipiului București (România) și Consiliul orașului Ruse( Bulgaria)

Dl.consilier Adîr Victor

Atât în legea nouă cât și în Legea nr.215/2001 nu scge^rricăieri că decizie a Consiliului local al sectorului 1. Articolul 1 este corect : Se împuternicește Consiliul local să hotărască cu privire la încheierea ... Nu este cazul să împuternicim noi Consiliul local să împuternicească Primarul Sectorului 1. Propun scoaterea articolului 2.Dl.viceprimar Răzvan Murgeanu

Este corect.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea amendamentului propus de domnul consilier Adâr V.? - 42 voturi (unanimitate)

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat ? - 42 voturi (unanimitate).

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind achiziționarea de imobile cu destinație de locuințe de la persoane fizice/juridice

Dl.consilier Giugula Mihai

Cu privire la acest proiect de hotărâre, am avut o discuție mai demult cu domnul primar general și l-am întrebat de ce nu dorește dânsul să construiască locuințe sociale. Mi-a spus că nu dorește și nu are nici bani. Astăzi avem un proiect de hotărâre prin care achiziționăm locuințe din sectorul privat. în expunerea de motive, atrag atenția, se spune astfel: în perioada următoare Primăria Municipiului București urmează să demareze unele proiecte majore de amenajare de amenajări urbane, precum și închiderea inelului principal de circulație al municipiului București, prin realizarea Pasajului rutier denivelat București Basarab. Datorită necesității de a contoriza unele din aceste imobile atunci când am aprobat pasajul rutier nu ni s-a spus niciodată că trebuie să contorizăm imobile. Este un alt neadevăr. Propun ca acest proiect să fie scos de pe ordinea de zi și să fie introdus un proiect de construire de locuințe sociale. Cu banii pe care îi dăm am putea construi mai multe

locuințe.

1

Dna.președinte Roxana Cosma

Construcția unei locuințe durează mai mult decât achiziționarea. E un punct de vedere. Caietul de sarcini care este anexă la proiectul de hotărâre stipulează că prețul de achiziție al locuințelor urmează a se încadra în limitele de preț publicate trimestrial de Corpul experților publici. Este una din condițiile de bază ale acestui caiet de sarcini.

Cine este pentru amendamentul c împotrivă ?32 voturi, abțineri? - 5 voturi.

Acest amendament nu a fost aprobat


Giugulâ?- 5 voturi,14Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?- 36 voturi, abțineri? - 3 voturi (Giugula, Enciu, Tudorache), împotrivă? 3 voturi (Botezatu, Câmpurean, Robe).

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând cabinetele medicale care se vând conform Legii nr.236/2006

Dl.consilier Găletușe Stelian

Nu mai țin minte când s-a aprobat de către guvern amânarea. Noi ne încadrăm?-Da.

Dl.consilier Marinescu loan

întrucât la fosta Policlinică cu plată numărul 3 care acum este concesionată de o societate a doctorului Popescu Daniel, eu lucrez de 20 de ani și nu am să pot vota acest punct.

Dna.președinte Roxana Cosma

Dl.consilier Marinescu fiind incompatibil cu acest punct, nu va vota.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? 41 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 1 vot (loan A.)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți CGMB ca membri în Comisia pentru vânzarea spațiilor proprietate privată a statului cu destinația de cabinete medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical organizate la nivelul Municipiului București pentru aplicarea OG nr.110/2005 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.236/2006

Vă rog să faceți propuneri.

Dl.consilier Tănase Antonel

îl propun pe domnul consilier Murg Călin și pe domnul consilier Oprișan Ion.

Dl.consilier Giugula Mihai

O propun pe doamna consilier Câmpurean Mariana.

Dl-consilier Adâr Victor

// \

îl pfopunjaeriorhnul

l ț < -


întrucât avem nevoie de oameni din sistem,

consilier Marinescu loan.

Dna președinte Cosma Roxana

Nu poate face parte din această comisie pentru că are interese patrimoniale directe pe care tocmai și le-a declarat.

Vă propun ca numărarea voturilor să fie făcută de Comisia de validare. Cine este pentru ? - 43 voturi (unanimitate)

Dl.consilier Botos Laurian

Propun ca domnul consilier Murg care este președintele Comisiei de validare să fie înlocuit cu domnul consilier Paraschiv.

Dl.consilier Giugula Mihai

Propun ca doamna consilier Câmpurean care este membră în Comisia de validare să fie înlocuită cu domnul consilier Botezatu.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru propunerile făcute ? - 43 voturi (unanimitate)

Vă propun până la împărțirea buletinelor de vot să parcurgem ordinea de zi în continuare.

Trecem la proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului București, situate pe raza administrativ-teritorială a sectorului 6 în administrarea Consiliului local al sectorului 6, în vederea realizării de parcaje supraterane

Art.1 - Se aprobă transmiterea terenurilor prevăzute în tabelul ce constituie anexa 1 la prezenta hotărâre, din administrarea CGMB în administrarea consiliului Local al sectorului 6, în scopul construirii unor parcaje supraterane.

Art.2- Terenul se identifică potrivit planurilor topografice scara 1:2000, anexele 2, 3, 4, 5 și 6 la prezenta hotărâre.

Art.3- în situația în care, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu s-au început lucrările de investiții, sau terenurile nu sunt folosite conform destinației pentru care au fost transmise în administrare, prezenta hotărâre se revocă de drept.

Art.4- Primarul general al municipiului București, primarul sectorului 6 prin direcțiile de specialitate precum și consiliul local al sectorului 6 vot aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa 1:

1 .Bdul.luliu Maniu, str.Preciziei sector 6- 1800 m.p.    r

m.p


2. Intrarea Drumul Taberei-Intr.Gheorghe Caradea sector 6- 410016

3.    Aleea Romancierilor -str.Săndulești, sector 6- 5400 m.p.

4.    Calea Ciulești, sector 6 - 1500 m.p.

5.    Str.Valea Călugărească -Drumul Taberei - 3600 m.p.

Dl .consilier Adîr Victor

Parcările sunt foarte necesare, dar 15200 m.p. din ce ați citit dvs., nu pun la îndoială ce ați citit, fără expunere de motive, fără raport de specialitate, eu personal voi vota împotrivă deoarece nu am studiat. 15000 m.p. sunt prea mulți.

Dna.președinte Roxana Cosma

Am citit, dacă doriți să-l studiați, puteți să o faceți. Eu l-am primit acum.

Dl.consilier Florescu Dragoș

Pentru construirea de parcări nu ne mai trebuie expunere de motive și raport de specialitate. Sunt locuitori ai sectorului 6 care nu au unde să parcheze mașinile.

Dna.președinte Roxana Cosma

înainte de a vota proiectul sus-menționat vă propun să votăm și ultimul punct de pe ordinea de zi.

Trecem la Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

îl propun pe domnul consilier Antonel Tănase ca președinte de ședință, începând cu data de 01 august.

Dl.consilier Giugula Mihai

Cred că ar fi cazul ca experiența consilierilor în această funcție de conducere să fie demonstrată de domnul Pop.

Dl.consilier Pop Romeo

Eu renunț la această calitate.

»

Dna.președinte Roxana Cosma

Cine este pentru ca domnul consilier Tănase să fie președinte de ședință?- 39 voturi, împotrivă? - 4 voturi (Giugula, Botezatu, Tudorache, Robe)

Domnul Antonel Tănase se declară ales în calitate de președinte de ședință.

Continuăm discuțiile la proiectul propus de domnul Bo;


17
Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?39 voturi, împotrivă? - 2 voturi (Tudorache, Enciu), abțineri? 2 voturi (Giugula, Robe)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement cu

amendamentele votate.

Cine este pentru 43 voturi (unanimitate)

Acest proiect a fost aprobat

Trecem la Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii C.G.M.B nr.105/2005, pentru achiziționarea de către Regia Autonomă de Transport București a unui număr de 50 de tramvaie pentru reabilitarea transportului urban de călători în municipiul București

Cine este pentru? - 41 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 2 voturi (Giugula, Robe)

Acest proiect a fost aprobat.

-dl.consilier Enciu părăsește lucrările ședinței-

Trecem la Proiect de hotărâre privind trecerea terenului în suprafață de 71,9698 ha pe teritoriul comunei Glina, pe care a fost edificată Stația de epurare a apelor uzate a municipiului București, în domeniul public al municipiului București

Cine este pentru? - 42 voturi (unanimitate).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în zone deficitare de pe raza sectorului 2 cartierul Andronache”

Dl.consilier Băleanu Dorin

Propun următorul amendament : completarea art.2 astfel : Finanțarea investiției se va face prin alocații de la bugetul CGMB îăn limita fondurilor bugetare alocate cu respectarea Clauzei 20 din Contractul de concesiune și a Clauzei 5.2 (i) din anexa IV a Caietului de sarcini al Caietului de Concesiune.

Dna.președinte Roxana Cosma

Potrivit notei de constatare din data de 12.07.2006, terenul respectiv.

Dl.consilier Giugula Mihai

Care este stadiul lucrărilor, dacă există un proiect?

Dna.președinte Roxana Cosma

Primarul general spune în expunerea de motive aceste lucruri. Raportul de specialitate se precizează că terenul nu a fost folosit până la data prezentei pentru realizarea ... Din punctul meu de vedere el nu a fost folosit, este un teren liber și chiar dvs. în cadrul ședinței de astăzi ați spus că locuințele sociale, de exemplu, sunt niște construcții de o reală și stringentă urgență la nivel de municipalitate și un teren nefolosit poate fi oricând folosit. Dacă din 1997 un teren pe care consilierii generali l-au dat în folosință gratuită nu a fost folosit.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat? - 30 voturi, împotrivă ? - 6 voturi (Botezatu Enescu, Giugula M, Adâr V, Robe P, Câmpurean M, Tudorache D) , abțineri? - 1 vot (Găletușe S)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Am rugămintea având în vedere că numărul celor care au votat acest proiect de hotărâre sunt sub numărul celor prezenți în sală să-și exercite dreptul la vot.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 5872,78 m.p., situat în B-dul. Timișoara, sector 6, proprietatea doamnelor Lungu Elena și Guba Floarea și o parcelă în suprafață de 5878,92 m.p. situată în B-dul. Timișoara, sector 6, aparținând municipiului București

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat? - 32 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 7 voturi (Botezatu Enescu, Giugula M, Adâr V, Robe P, Câmpurean M, Tudorache D, Găletușe S)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Conform prezenței domnule secretar general câți consilieri sunt prezenți? 42. în urma votului sunt 39 de consilieri. Vă rog să faceți prezența înainte de a trece la punctul următor.    .Dl.viceprimar Răzvan Murgeanu

Este corect amendamentul formulat de domnul Băleanu, pentru că în acele clauze se vorbește , practic de responsabilitatea APA NOVA în extinderea rețelelor.

Dna, președinte Cosma Maria

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Băleanu ? - 42 voturi (unanimitate)

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat? - 42 voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii C.G.M.B nr.55/2005 privind înființarea de info-chioșcuri pe teritoriul municipiului București

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat? - 42 voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Arena Bucureștilor”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat? - 36 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri? - 6 voturi (Botezatu Enescu, Giugula M, Tudorache D, Adâr V, Robe P, Găletușe S)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind abrogarea HCGMB nr.199/27.11.1997 pentru darea în folosință gratuită pe termen de 99 de ani a unor terenuri aparținând domeniului privat/public al municipiului București pentru construirea Complexului Universitar și cultural românia de Mâine.

Acest teren nu a fost folosit pentru ridicarea complexului universitar. Aceasta este informația din expunerea de motive a primarului general. El a fost dat în 1997. Bucureștiul este deficitar în ceea ce privește suprafețele mari de terenuri. Le putem folosi pentru construirea de locuințe sociale.

Dl.consilier Giugula Mihai

Nu avem aici o explicație de la destinatarul acesțcgțrotect, dacă a construit, dacă a început și de ce nu îl face.    'Dl.secretar general al municipiului București

DI.Adîr - prezent, dl. Băleanu- prezent, dl. Băncilă- absent, dl.Berbecaru- absent, dna.Bergheș - prezentă, dl. Botezatu- prezent, dl. Botoș - prezent, dl.Bumbaș- prezent, dna.Câmpurean- prezentă, dna.Ciucă-prezentă, dl.Constantin Barna- prezent, dna.Cosma -prezentă, dna.Cruceanu - prezentă, dl.Dumitrescu - prezent, dl.Duță-prezent, dl. Enciu- absent, dl. Florescu- absent, dl.Găletușe-prezent, dna.Gheorghe-absentă, dl.Giugula-prezent, dl.Goncea-absent, dl.llie -prezent,dl. loan-prezent dl.lovici-absent, dl.lvașcu- prezent, dl.Marinescu-prezent, dl. Meran- prezent, dl.Mircea-prezent- dna.Moise-absentă, dl.Murg-prezent, dl.Oprișan- prezent, dl.Paliga-prezent, dl.Paraschiv-prezent, dna.Pațica-prezentă, dl.Petrovici-absent, dl.Pirpiliu -prezent, dl.Pîrvu-prezent, dl.Popa-prezent, dl.Pop-prezent, dl.Prioteasa-absent, dl. Purcărea-absent, dna.Radu-prezentă, dna.Robe- prezentă, dl.Stan I.- absent, dl.Stan N.-absent, dna.Surulescu-absentă, dl.Tănase-prezent, dl.Tudor-Popescu-prezent, dl.Tudorache-prezent, dl.Țica-prezent, dl.Untaru-prezent, dl.Zătreanu-prezent, dl.Zlotea- absent.

Au părăsit lucrările ședinței: dl.Goncea, dl.Enciu, dl.Petrovici și dl.Zlotea.

Sunt prezenți un număr de 40 de consilieri.

Trecem la Proiect de hotărâre privind repartizarea ia bugetele sectoarelor 1-6 a unor sume de la bugetul de stat aprobate municipiului București pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat

Dl.consilier Paraschiv Lucian

Am următorul amendament, având în vedere că nu sunt în concordanță cu numărul profesorilor pe sector :

Sector 1:1225

Sector 2 : 800

Sector 3 : 1054

Sector 4 : 1629

Sector 5 : 466

Sector 6 : 1850

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru amendamentul propus de domnul Paraschiv ? -37 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Găletușe ), Abțineri ? - 2 v^tuft^top R, AdârV)


Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat ? - 40 voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal PUZ - Aleea Codrii Neamțului nr.1 -3,5-7, sector 3

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? 37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 3 voturi (Robe P, Pirpiliu Ș,Adâr V)

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal PUZ - Prisaca Dornei - lot C, sector 3

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? 37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 3 voturi (Bumbaș F, Florescu D, Adâr V)

Comisia de validare se întrunește pentru numărarea voturilor la proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți CGMB ca membri în Comisia pentru vânzarea spațiilor proprietate privată a statului cu destinația de cabinete medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical organizate la nivelul Municipiului București pentru aplicarea OG nr. 110/2005 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.236/2006

Dl.consilier Pop Romeo

Rezultatul votului secret este următorul: Dl. Murg Călin - 28 voturi Dl.Oprișan Ion - 31 voturi Dna Câmpurean Mariana - 13 voturi Declar închise lucrările ședinței de azi. Ședința s-a încheiat la orele 16,30.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ^TT>\ Maria RoxanajCpȘma/rSECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Dumitru Stănescu22