CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCESUL-VERBAL încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10 2006, orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 54 din cei 55 de consilieri municipali.

La ședință au participat următorii: domnul primar general Adriean Videanu, doamna Mantale Mioara - Prefect al Instituției Prefectului' Municipiului București, doamna Cristina Coruț subprefect al Instituției Prefectului Municipiului București, domnul Dumitru Stănescu - secretarul! general al municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu aț Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea. .

La ședință au fost absenți următorii: Berbecaru A.    :

Di.secretar general al Municipiului București, Dumitru Stănescu

Domnilor consilieri generali, stimați invitați, bine ați venit la lucrările Consiliului General de astăzi.

Vă informez că în sală sunt prezenți 40 de consilieri generali, deci sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea ședinței.

Vă informez că a fost redactat procesul verbal al ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 18.09.2006, a fost afișat pe site-ul Primăriei, nu s-au primit contestații sau completări,a fost verificat cu banda, semnat de cinci consilieri generali. Vi-I supun spre aprobare.    i

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 18.09.2006? - 50 voturi, abțineri? - 1 vot (Mircea V), împotrivă? - 0 voturi.

Va aduc la cunoștință că domnul Grigorescu Niculae, coproprietar ai terenului din Bd. Tudor Vladimirescu, rir.18, sector 5, considerându-se direct afectat de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București' nr.161/06.07.2006 privind declararea de utilitate publica a lucrării de interes local "Regularizarea traseului bulevardului Tudor Vladimirescu, intre str Cedrilor si Calea Rahovei", solicită anularea acesteia ca fiind abuzivă, netemeinică și ilegală.

Consiliul Local al Sectorului 2 a formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii CGMB nr. 153/2006, referitoare la raportarea de către primăriile sectoarelor 1-6 a datelor referitoare la bugetele proprii. Propune să o reanalizăm, în sensul modificării ei, în caz contrar ne acționează în instanță.

Prin prezenta vă aduc la cunoștință că S.C. Grand Offices S.R.L. prin adresa 570026/03.10.2006 a sesizat Consiliul General al Municipiului București cu privire la eroarea materială de la poziția poziția 11 (P.U.Z.- Calea Floreasca , nr. 55, Sector 1) din H.C.G.M.B. nr. 162/06.07.2006. Astfel, dintr-o eroare materială au fost înscriși greșit indicatorii urbanistici (POT max-70%; CUTmax - 4,2; Hmax - 23m), indicatorii avizații fiind (POT max-80%; CUTmax - 4,9; Hmax - 23m), conform avizului de urbanism emis de către; Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului având nr. 10/21/29.03.2006 și conform planșei anexa la aviz. Precizăm ca eroarea a fost confirmată și de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin adresa 4894/05.10.2006.

Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a conduce lucrările ședinței noastre de azi.

Di .președinte Tănase Antonel    ,

Bună ziua. începem ședința de azi prin a-i da cuvântul domnului prin lt,. genera! pentru a face precizări cu privire la ordinea de zi.

Dl .primar general Adriean Videanu

Domnule președinte, stimați colegi,    ;

Propun scoaterea de pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâri;

i

1.    Proiect de hotărâre privind schimbul de proprietăți între terenul în suprafață de 625 m.p., situat în București, la adresele poștale Calea Dudeștr nr.154, nr.156, nr.158, Str. Aristide Pascal rir.39 și nr.41, sector 3, proprietatea domnului Stan Ion și terenul în suprafață de 625 m.p., situat în București, la fostele adrese poștale, Str. Vlad Județul nr.52, nr.54 și Str. Aristide Pascal nr.37 și nr.39, sector 3, aparținând domeniului privat al municipiului București

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul situat în Sos.Giurgiului nr.58A, sector 4, proprietatea domnului Tudor Mircea Cristian și terenul situat în Sos.Giurgiului nr.126, sector 4, aparținând municipiului București3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul proprietatea domnului Paraschiv Tudor și un teren aparținând domeniului privat al municipiului București

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 21,67 m.p. situat în Str. Serg. Pamfil Năstase nr.21, sector 2, proprietatea domnilor Florin lonescu și Alexandru Florin lonescu și o parcelă în suprafață de 21,67 m.p. situată în Str. Pamfil Năstase, sector 2, aparținând municipiului București

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea de a se înainta Guvernului României propunerea de transmitere fără plată a Centralelor Electrice de Termoficare (CET Vest, CET Sud, CET Progresul, CET Grozăvești, CET Titan) și a SC Termoserv București SA din patrimoniul statului în patrimoniul privat ai Municipiului București și în administrarea RADET București    ,

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale

i

Și vă propun introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre:

1.    Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea terenului îns suprafață de 40.416 m.p, situat în B-dul Basarabia nr.37-39, sector 2, din! domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București

2.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii C.G.M.B

nr.115/2006( privind transmiterea imobilului situat în str. Lipscani nr.86-88, sector 3, în administrarea Centrului de proiecte Culturale al Municipiului București-ARCUB)    ‘

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții „Consolidare, reparații restaurare și modernizare la Muzeul George Severeanu”

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții „Consolidare, reparații restaurare și modernizare la Muzeul Theodor Aman”

6.    Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Casei de asigurări de Sănătate a Municipiului București pe o durată de 10 ani a spațiilor situate în imobilul din Str.Vasile Lascăr nr.27, sector 2.

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.215/30.08.2006! pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București

8.    Proiect de hotărâre privind actualizarea listei spațiilor medicale, supuse vânzării în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 110/2005,' aprobată cu modificări și completări prin legea nr.236/2006

9.    Proiect de hotărâre privind achiziționarea de imobile cu destinația de locuințe de la persoane fizice sau juridice

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Cimitirelor și Crematorilor Umane

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare zona de colectare deșeuri vegetale - Cimitirul Bellu”

12.    Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din fondul de

rezervă al bugetului CGMB pe anul 2006    ,

Dl.consilier Purcărea Sorin

Propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea reamplasării statuii Carol I în Piața Revoluției. După cum știți președinția României a declarat anul 2006 anul regelui Carol I. sunt fonduri alocate prin Ministerul Culturii pentru reconstruirea statuii regelui Carol I, care, a fost amplasată în Piața Revoluției și probabil că acest lucru va mai dura. însă având în vedere că suntem în anul regelui Carol I vă rog să aprobați proiectul de reamplasare a statuii pe vechiul amplasament, în Piața Revoluției în fața Bibliotecii Centrale Universitare.

Proiectul are expunere de motive semnată de consilierii generali, eu și colega mea dna.Cosma. El are 2 articole:

Art.1- Se aprobă reamplasarea statuii Carol I în Piața Revoluției.    ț

Art.2- Direcțiile de specialitate din cadrul PMB împreună cu Centrul de Planificare Urbană și Metropolitană, respectiv Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Dl.consilier Pop Romeo

Propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind) înființarea Teatrului Tineretului prin reorganizarea și restructurarea Teatrului’ de Proiecte Culturale Theatrum Mundi. Este un proiect cu toate documentele,, respectiv expunere de motive, raport semnat de direcția de specialitate.

DLconsilier Băleanu Dorin

Propun în numele consilierilor PNL (dar sunt convins că vor susține această propunere toți consilierii generali) introducerea pe ordinea de zi a! proiectului de hotărâre privind aprobarea unei reduceri de tarif pentru investițiile realizate de municipalitate în aria de concesiune a APEI NOVA. ■în decursul celor 5 ani de când a fost concesionat serviciul public de alimentare cu apă, Primăriile de sector și PMB au efectuat investiții de circa 9: mii.EURO. Pentru compensarea acestor cheltuieli am propus acest proiect □<= hotărâre prin care să se înainteze Comisiei de experți și să evalueze exact valoarea și corespunzător să se reducă tariful la APA NOVA.

De asemenea, mai am o propunere legată tot de APA NOVA, întrucât există sute de reclamații ale cetățenilor pentru abuzurile pe care APA NOVA le face în legătură cu facturarea abuzivă a consumului de apă. Sunt sute de reclamații, sunt sute de procese în instanță, cetățenii sunt purtați pe sălile^ tribunalului, iar APA NOVA în disprețul față de lege, față de contractul de concesiune, al tuturor cetățenilor Bucureștiului afirmă cu noșalanță în tribunal prin avocații săi că rețelele telescopice care sunt legătura dintre rețeaua publică și blocurile de locuințe ar fi proprietatea cetățenilor.Ca atare aceștia au dreptul să majoreze consumul de 5-6 ori față de consumul paușai. Data viitoare, dacă domnul Andreas Baude, care și-a asumat obligația în fața Primarului General, în urmă cu câteva luni, că va reveni asupra acestei' măsuri, dacă nu va sista aceste abuzuri, voi propune un proiect de hotărâre prin care să notificăm APA NOVA, CGMB va va susține rezilierea acestui: contract pentru a termina pentru totdeauna cu aceste abuzuri.    '

Dl.consilier Giugula Mihai

Domnilor colegi, atrag din nou atenția că se încalcă prevederile legale cu privire la convocarea CGMB. Este obligatoriu ca primarul să convoace șefii’ grupurilor pentru a discuta ordinea de zi. Acest lucru nu s-a întâmplat și de aceea grupul consilierilor PSD nu va vota decât proiectele de maximă urgență. Cu privire la ordinea suplimentară, aduc la cunoștința Prefecturii că aceasta nu întrunește condițiile legale pentru a promovată astăzi, în ședință ordinară? Ele trebuiau promovate cu 5 zile înainte, discutate în comisii, fapt pentru care ne vom abține de la toate hotărârile care nu sunt de urgență pentru consiliu.

Dl.consilier Mircea Valentin

Pentru comisia juridică vreau să vă anunț că în plus față de cele retrase: de pe ordinea de zi, nu au primit aviz favorabil proiectele următoare:

5.    Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de243,60 m.p., situat în Str. Corcodușului nr.14B, sector 6, pentru realizai unei clădiri cu destinația de locuință

1    t

6.    Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de’ 137 m.p., situat adiacent imobilului din Str. Docenților nr.1, sector 1, pentru realizarea extinderii unui imobil de locuințe

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 din Hotărârea C.G.M.B. rir.211/2006, privind aprobarea „Metodologiei de evaluare a

__

terenurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului București și a documentației cadru de elaborare a ofertelor pentru procedurile de concesionare”

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 5 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu F.I.C.E România în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului privind înființarea „Centrelor de Zi”

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 5 al municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu Asociația „Ovidiu Rom” în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului privind înființarea Centrului de Zi „I.C.Brătianu”

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul locaț al sectorului 5 și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea derulării proiectului Leonardo da Vinci „Formarea Managerilor Școlari pentru

Dezvoltarea Calității Totale în Educație”    !

» 1

Referitor la ordinea de zi suplimentară, vă aduc la cunoștință că nu se poate lucra la acest mod, cu proiecte depuse în ultimul moment.Nu am putut analiza aprofundat proiectele din lipsă de timp. Ne pare rău, dar nu putem sa le dăm cu semnătura de la comisia juridică fără să le analizăm.    i

DLconsilier Botoș Laurian    :

Propun retragerea pct.20 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea investiției: „Extindere rețele publice de alimentare cu apă și canalizare pe străzile de pământ din anexă, localizate în sectorul 3, pentru a se face studii de fezabilitate în toate sectoarele capitalei întrucât în toate sectoarele sunt probleme. Dacă ne gândim sectorul 5 are cel mai mare număr de străzi de pământ, sectorul 4 la fel zona Apărătorii Patriei, inclusiv sectorul 1, zonaBucureștii Noi , 2 Cocoși. Doresc să revenim cu studiul pentru toată capitala pentru a avea o abordare unitară.

Domnul primar general Adriean Videanu

Câteva comentarii. Am convocat liderii de grupuri, din păcate domnul, Giugula nu a putut ajunge la timp. Ați fost convocat din timp, nu ați putut participa din considerente de timp. Nu sunt de acord cu scoaterea punctului: 20. După cum știți, data trecută am aprobat un proiect de hotărâre privind! trecerea unui număr de 15 străzi de la sectorul5 în responsabilitatea Capita'm-în idesa de a sprijini sectorul 5 în a rezolva aceste probleme. Avem proiecte care se derulează în sectorul 1, 6, 4. A venit și rândul sectorului 3 și nu ne

vom limita la a propune proiecte într-un sector sau altul, ele sunt și în funcție de dinamica realizării lor.    i

DLconsilier Adîr Victor

Doamnă Prefect, domnule Primar General, domnule președinte, am observat pe ordinea de zi un punct, punctul 19, un studiu de fezabilitate și indicatori tehnico-economici privind obiectivul Stadionul Național „Lia Manoliu”. In 04.05.2006 am întrebat domnule primar general așa : doresc să știu fondurile care sunt asigurate pentru acest stadion. Domnia voastră mi-a răspuns : finanțarea investiției se va face într-un procent de 20-30 % municipalitate și 70-80 % administrația centrală (citez din procesul verbal ai ședinței). în momentul în care vom avea studiul de fezabilitate vom veni la C.G.M.B. pentru a stabili exact care sunt cotele de contribuție ale municipalității. Sper ca dumneavoastră astăzi să mă convingeți că nu m-am înșelat când am crezut sincer în cuvântul pe care dumneavoastră l-ați pus în; răspunsul că : în acest proiect de hotărâre vor fi foarte clar precizate cortele cu care municipiul București va suporta această investiție. Vă mulțumesc. ‘

DL primar general Adriean Videanu

Domnule consilier Adîr, nu aveți nici un motiv să vă îndoiți. Este o problemă de tehnică legislativă pe care probabil nu o stăpâniți foarte bine. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către CGMB , acesta vatrimite Guvernului o adresă pentru finanțarea (așa cum am discutat cu Primul ministru) și ce am declarat data trecută este angajamentul municipalității și al' primului ministru. Vă spun, sursa din care se va face investiția de |J Administrația Publică centrală este fondul de dezvoltare din privatizările făcute de către Guvern și vă spun că astăzi au și intrat cele 2,2 miliarde de Euro din privatizarea BCR-ului; banii sunt la dispoziția Guvernului; ne pot aloca resursele, dar există o anumită etapizare, o anumită procedură care trebuie, îndeplinită. Nu luăm nimic înapoi din tot ceea ce am spus data trecută. Important era să avem indicatorii actualizați ai studiului de fezabilitate. După ce C.G.M.B. aprobă urmează procedura pe care am anunțat-o.    !

DLconsilier Constantin Barna Stelică    ;

Deoarece avem colegi în CGMB, care după părerea mea se comportă ca niște securiști, vă rog să îl mandatăm pe secretarul general să trimită la; CNSAS o adresă să vedem dacă avem într-adevăr acest tip de colegi printre noi.

Dhpreședinte Antonel Tănase

Domnule secretar vă rog să notați propunerea.    ;

Dl.consilier Stan Ion

Suntem de acord, eu în mod sigur nu am făcut acest lucru. Doresc să-i înmânez domnului Barna care a trecut de la opoziție la putere o broșura: Fapte și minciuni, 2 ani PNL-PD.

Dhconsilier Băleanu Dorin

Doresc să mă refer la proiectul de la punctul 20, referitor la extinderea rețelelor de alimentare cu apă în sectorul 3. Acest proiect a fost aprobat de Comisia de utilități, să sperăm să fie în interesul cetățenilor din acel sector, dar trebui să spunem totuși că asistăm la o discriminare extrem de vizibilă a' primăriei sectorului 3. Este a treia sau a patra oară când aprobăm extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Mai sunt 1000 de străzi în toate sectoarele capitalei. Am vorbit cu domnul primar general pentru a întocmi studii de fezabilitate și a acoperi întreaga zonă întrucât APA NOVA nu are capital suficient sau nu vrea să investească în asemenea lucrări de investiții. Din partea direcției de utilități avem un studiu insuficient, suportul logistic și uman este insuficient pentru elaborarea acestei documentații. De aceea,' sprijinul primarului general se referă la această problemă extrem de importantă și investițiile care se fac pentru înlocuirea conductelor se fiedeturnate pentru realizarea de rețele de alimentare cu apă.

Dhconsilier Adâr Victor

Propun introducerea pe ordinea de zi a punctului de interpelări.

Am o interpelare la adresa Executivului PMB la care aștept răspuns.

Dhprimar general Adriean Videanu    :

Un singur comentariu legat de propunerea domnului Băleanu. Discriminările pozitive vreau să le fac la adresa tuturor primarilor de sector dinamici care vor să-și rezolve problemele în sectorul lor.

Știți foarte bine, sunt și sectoare cărora le-am dat nivele de investiții de, 3 ori mai mari decât altor sectoare. Este vorba de sectorul 1 și 6 cu programulcu Banca Mondială-86 mii.USD numai pentru canalizare și apă curentă în zonele deficitare. Cred că ar fi incorect să încercăm să politizăm în momentul: de față un lucru care nu este real.

Domnule președinte, legat de propunerea domnului Băleanu, am. solicitat de 4 luni primăriilor de sector investițiile făcute în apă și canal pentru a putea avea un astfel de proiect de hotărâre și să putem trimite comisiilor de

experți, trebuie să avem o bază reală. Sunt cu totul de acord cu propunerea de a face o ajustare de tarif favorabilă bucureștenilor cu investițiile făcute de administrație. Văr rog în schimb să nu ne grăbim, ne trebuie o evaluare făcută de noi. Comisia de experți nu poate face această evaluare dacă noi nu avem situația concretă de la toate sectoarele privind cuantumul investițiilor făcute în decursul celor 5 ani. Suntem în proces de a finaliza acest lucru, Executivul se ocupă de acest lucru și vă rog să nu luăm o decizie în acest sens, care ne-ar, impieta ci să o facem temeinic și judicios.

Domnule președinte, dintr-o eroare de înregistrare vă rog să luați în considerare faptul că punctul 6 de pe ordinea de zi suplimentară nu este cel căruia i-am dat citire ci: proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Casei de asigurări de Sănătate București pe o perioadă de 10 ani a spațiilor situate în imobilul din str.Vasile Lascăr 27, sector 2.

DL președinte Tănase Antonel    s

Cine este pentru amendamentele propuse de domnul primar general lâ ordinea de zi? - 47 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 6 voturi (Giugula M, Tudorache D, Goncea L, Robe P, Găletușe S, Surulescu A)    ;

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Purcărea S.' de introducere pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea reamplasării statuii Carol I în Piața Revoluției ? - 43 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri ? - 10 voturi -

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Pop R. de introducere pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind înființarea Teatrului Tineretului prin reorganizarea și restructurarea Teatrului de Proiecte Culturale Theatrum Mundi ? - 45 voturi, abțineri ? - 1 vot (llie R), abțineri ? -7 voturi (Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D..Goncea; L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P. )

I

C ne este pentru amendamentul propus de domnul consilier Botoș L. de a se retrage punctul 20 de pe ordinea de zi? - 12 voturi (Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P.,î Găletușe S., Botezatu P. ), împotrivă ? - 25 voturi, abțineri ? - 10 voturi

Acest proiect de hotărâre rămâne pe ordinea de zi.

Cine este pentru amendamentul propus de domnul Barna ? - 53 voturi, abțineri ? - 0 voturi, împotrivă ? - 0 voturi

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Adâr V. de introducere pe ordinea de zi a punctului de interpelări ? - 53 voturi, abțineri ? - 0 voturi, împotrivă ? - 0 voturi

Cine este pentru ca reprezentantul taximetriștilor să ia cuvântul ? - 44 voturi, abțineri ? - 8 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Zlotea M)

DLManat - reprezentant al taximetriștilor

Problema este că trebuie rezolvate problemele cu autorizațiile pentru că sunt foarte multe mașini pe lista de așteptare, oamenii și-au băgat banii în mașini, au făcut investiții, nimeni nu spune nimic. Taxele se plătesc continuu.

Există societăți comerciale care au autorizații pe care le închiriază. Problema este de respecta art.45 din Constituție, de a liberaliza autorizațiile ca toată lumea să aibă acces și să muncească.

Di.consilier Adîr Victor    !

Doamnă Prefect, domnul Primar General, domnule președinte, onorați consilieri, doamnelor și domnilor, am înțeles din mass-media că Primăria a început procesul de achiziționare a terenurilor în zona Esplanada. în mass-media a apărut cifra de 3000 m.p. care s-au achiziționat de către Primărie de la 6 proprietari. în urma unui raport de evaluare (așa a scris în presă) însușit de comisia de negociere. Dacă este corect, este corect. Eu vreau să atrag atenția că în C.G.M.B. s-a aprobat cumpărarea acestor terenuri prin Hotărâm^ nr.55/2006 care stipula la art.3 următoarele : se supune aprobării C.G.M.B.i expertiza de evaluare agreată de părți în vederea cumpărării terenurilor prevăzute la art.1.

Când am citi așa ceva în mass-media și când directori din P.M.B. mi-au confirmat ceea ce a apărut în media, am considerat necesar să interpelez, să întreb pe distinsul nostru Primar General dacă lucrurile acestea sunt în ordine și dacă nu trebuia C.G.M.B să fie informat ca să aprobe expertiza de evaluare agreată de părți.

Vă mulțumesc.    :

DLconsilier llie Romeo

La ședința anterioară am făcut o interpelare adresată domnului primar generai și prin intermediul unor servicii am primit răspunsurile. Era referitor la cerșetoria care devine ușor profesionistă în București și care strică imaginea Bucureștiului pe de o parte și care frizează la un moment dat evaziunea fiscală prin câștigurile foarte mari pe care le pot obține prin această cerșetorie.; Am primit răspunsurile de la servicii și vreau să vă spun că Direcția Asistență Tehnică și Juridică mi-a dat un răspuns foarte documentat iar Poliția

comumtară mi-a răspuns ce a făcut sau ce trebuia să facă în perioadă francofoniei. Această problemă a fost rezolvată, o să mă ajute în, documentarea mea politică, dar doresc însă ca în cel mai scurt timp posibil să văd și măsuri care se iau pentru ca acest fenomen al cerșetoriei să fie eradicat cel puțin în zona centrală a capitalei. E jenant, pentru mine, ca cetățean al Bucureștiului ca la fiecare intersecție să închid și să deschid geamul, sau să bag mâna în buzunar să dau. Fac încă o dată un apel la domnul Primar Generai, ca prin serviciile pe care le are în subordine să aplice legislația pe care văd că respectivul compartiment o știe foarte bine. Mulțumesc.

I

DL primar general Adriean Videanu

Am reținut interpelarea și vom da răspunsul în scris.    ;

Dl președinte Tănase Antonel    '

Trecem la proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de 243,60 m.p., situat în Str. Corcodușului nr.14B, sector 6, pentru realizarea unei clădiri cu destinația de locuință

l

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 28 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 12 voturi (Enciu I, Giugula D., Surulescu A,; Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Boteza tu P., Mircea V, Toma T)    i

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului: București, în suprafață de 137 m.p., situat adiacent imobilului din Str. Docenților nr.1, sector 1, pentru realizarea extinderii unui imobil de

locuințe    '

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 20 voturi,' împotrivă ? - 2 voturi (Stan I, Surulescu A), abțineri ? - 31 voturi

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

■    i

Trecem la proiect de hotărâre privind excluderea din lista spațiilor comerciale și de prestări servicii care se vând în baza Legii nr.550/2002 a spațiilor situate în Aleea Suter nr.21, sector 4 și Splaiul Independenței nr.2K, sector 3, București și transmiterea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Calea Moșilor nr.113, subsol, sector 2,i

Aleea Suter nr.21, sector 4 și Splaiul Independenței nr.2K, sector 3, în administrarea Poliției Comunitare a Municipiului București

DLconsilier Giuqula Mihai

Din câte am înțeles în str.Sevastopol nr.19 se află sediul național al Partidului Dreptate și Adevăr. Aceste sedii vor avea aceeași soartă?

DLconsilier Adâr Victor

în expunerea de motive și în raportul de specialitate se precizează că se dorește darea în administrare și folosință gratuită. Dacă dăm numai în administrare obligatoriu trebuie să punem chirie. Propun următorul amendament:    ;

La art.2 să se adauge :în administrarea și folosința gratuită a Poliției Comunitare a Municipiului București. Dacă tot este vorba de poliția comunitară a municipiului București, deci este a noastră care protejează cetățenii. Asta e părerea mea.    -

DLpreședinte Tănase Antonel

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Adâr V. ? -? 42 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 11 voturi (Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P.,' Găletușe S., Botezatu P., Mircea V)    !

I

One este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul, aprobat ? - 45 voturi, împotrivă ? - 2 voturi (Giugula M, Botezatu Enescu P), abțineri ? - 7 voturi (Enciu I, Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Găletușe S.)

Acest proiect a fost aprobat.    ,

!

Trecem la proiect de hotărâre privind eliberarea certificatului de, atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimon^î S.C. CONPRECSV S.A.

i

DLconsilier Giugula Mihai

Cota indiviză. Cu amendament: doar cota indiviză.

!

DLconsilier lovici Theodor

Eu propun retragerea acestor puncte, pentru că avem multe societății care doresc același lucru să facem o ședință numai cu acest subiect, să fie argumentat pentru fiecare în parte pentru cota indiviză, restul în concesionare. ■

DL primar general Adriean Videanu    '

Sunt obligat să dau o explicație: cererile tuturor societăților care ne-a" dat în judecată pentru eliberarea certificatului de atestare pe Hotărârea 834 trebuie să le supun atenției dvs. CGMB este suveran și hotărăște ce vrea.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Am vrea să știm și noi care este motivul pentru care această Hotărâre de guvern de 15 ani de zile procedează la împroprietărirea anumitor cetățeni gratis cu bunurile respective, față de legea generală prin care s-au privatizat întreprinderile de stat și au beneficiat salariații sau cetățenii României cu acele cupoane.Aceste întreprinderi înțeleg că au fost luate de câțiva băieți deștepțî care și acum primesc mii de metri de teren în centrul Bucureștiului. Care sunt motivele de atâția ani de zile pentru care le dăm și doresc să știu dacă s-afăcut o analiză pentru aceste societăți.

DL primar general Adriean Videanu

Eu cred că întrebarea ar trebui să o puneți în altă parte. Primarul generat a cerut Guvernului de mai bine de un an anularea hotărârii 834, dar din păcate' nu s-a întâmplat. Ea acordă un tratament egal tuturor, foarte multe societăți «u beneficiat de 834, nu e importantă forma de proprietate, important e tratamentul egal pe care 834 l-a avut față de toți agenții economici. Sigur că unii sunt întârziați, alții nu și-au depus documentațiile la timp. Din aspectebirocratice nu s-a aprobat , cert este că și eu sunt de acord că se acordă dreptul de proprietate cu mult prea multă ușurință pentru că spiritul Legii nr.3t și a hotărârii 834 din 1991 era acela pentru buna funcționare a acelor societăți comerciale, nu pentru transformarea în afaceri imobiliare. Am participat la elaborarea acelei legi. Este o problemă care nu ține nici de primarul general, nici de CGMB, e o problemă care ține de legislativ și care din păcate nu a fost rezolvată.

DLconsilier Mircea Valentin    i

Ca să vă dau un argument în plus pentru a nu vota aceste proiecte cel puțin punctele 8, 10, 11 : ele nu au nici un fel de situație juridică, nu știm dacă sunt terenuri revendicate, dacă sunt în instanță. Ori e foarte clar Hotărârea 834 nu bate legile retrocedării în nici un caz. Situația juridică nu este facultativă și ele vin constant pe acest tipic.    ■

Dl.consilier Oprișan Ion    !

Judecând că Hotărârea 834 este o hotărâre care și-a făcut efectul prin toate ministerele, singurul efect care nu s-a produs decât parțial în momentul! de față este parțial și politic, de culoare. Atâta timp cât CGMB a avut majoritate PSD s-au dat la PSD. Susțin ca toate societățile înființate de CGMB să beneficieze în mod real având în vedere următorul lucru: darea în administrare a terenurilor de către PMB pe existența societății. Așa sună decretul 26. S-au dat în administrare pe un decret prezidenția nr.26 și nu poate fi luată de CGMB atâta timp cât s-a înaintat de către vechea conducere dinainte de 1989 dreptul de administrare asupra acestor terenuri, 834 a venit pe urmă și a făcut următorul lucru: dreptul de administrare l-a dat în drept de proprietate. Dreptul de proprietate nu scoate de la plata aceste întreprinde.,. Ele sunt cumpărate însă și contrar legilor de la AVAS, ele ar trebui cumpărate de la Primăria Capitalei.Dhconsilier Stan Ion

Rog secretarul general și pe domnul primar să ia toate documentele din mandatul trecut și veți găsi terenuri date doar pentru biserici (mă adresez și presei să facă o analiză). 48 de locații doar pentru biserici, cele care au, apărut printre blocuri. Nu am dat nici măcar la o societate teren pentru că ami avut discuții. S-au dat doar la cei care au avut cotă indiviză, la cei care au avut magazine le-am dat cota indiviză. Vă rog să ne prezentați domnule secretar că ceea ce spunem este conform cu realitatea. Nu am dat decât pentru biserici. f

,1

DLpreședinte Tănase Antonel

Cine este pentru amânarea proiectelor de hotărâre de la pct.8, 9, 10, 11: de pe ordinea de zi ? - 35 voturi, împotrivă ? - 5 voturi (Oprișan I, Adâr V Petrovici O, Moise A, Florescu D), împotrivă ? - 0 voturi    (

Aceste proiecte au fost amânate.

Trecem la proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 dini Hotărârea C.G.M.B. nr.211/2006, privind aprobarea „Metodologiei de evaluare a terenurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului București și a documentației cadru de elaborare a ofertelor

pentru procedurile de concesionare    ,

,1

DLconsilier Giugula Mihai

Această hotărâre nu are avizul comisiei juridice.    ;

D .președinte Tănase Antonel    j

C ne este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 14 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Găletușe S), abțineri ? - 19 voturi    ;

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.    !

Trecem la proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul Municipiului București a unor bunuri externalizate de Administrația Națională „Apele Române”    !Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 45 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Enciu I, Giugula D., Surulescu A,; Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Găletușe S., Botezatu P.)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului București

Di.primar general Adriean Videanu

Este vorba de conductele de la RADET, avem active care sunt amortizate și trebuie să le casăm stimați colegi, pentru a le putea casa le trecem din domeniul public în domeniul privat.

DLconsilier Giugula Mihai

Aceste conducte trec pe niște terenuri cumpărate de anumite societăți și’ ne obligă pe noi să le scoatem în domeniul privat să poată să le vândă, să mărească valoarea terenurilor. Este vorba de mall-ul care urmează să se construiască la Lujerului cu Militari.

DLpreședinte Tănase Antonel    i

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 37 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? - 12 voturi ((Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V.„ Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Găletușe S., Mircea V, Stan N, lovici V, Marinescu I)

4 cest proiect de hotărâre a fost aprobat.    !

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției! prevăzute în cadrul Proiectului Instalație de încălzire centrală alimentată cu gaze pentru capela Cimitirului Bellu

DLconsilier Stan Ion    ■

Să se precizeze că este vorba de clădirile administrative.

DLpreședinte Antonel Tănase

Așa este domnule Stan. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 43 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 11 voturi ((Enciu I,; Giuguîs D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P., Forăscu V)    ;

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Tecem la proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției prevăzjte în cadrul proiectului Extinderea rețelei de alimentare cu gaze a Cimitir ului Bellu

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? -44 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? - 10 voturi (Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției prevăzjte în cadrul proiectului Alimentare cu apă a Cimitirului Bucureștii Noi

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 46 voturi, împotrivă ? ■ 1 vot (Giugula M), abțineri ? - 7 voturi (Enciu I, Surulescu A, Gheorghe V., Tudorsche D.., Stan I., Găletușe S., Botezatu P.)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabihtate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare - Stadionul Național “Lia Manoliu”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 43 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? - 11 voturi (Adâr V, Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezaru P., Mircea V)

I

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

T ecem la proiect de hotărâre privind aprobarea studiului ac fezabilitate pentru realizarea investiției „Extindere rețele publice de alimentare cu apă și canalizare pe străzile de pământ din anexă, localizate în sectorul 3

Di.consilier Giugula Mihai

Sunt de acord cu propunerea făcută de colegul meu ca toate aceste' studii de fezabilitate să fie făcute pentru toate sectoarele. Informația că s-a dat la sectorul 5 și nu la alt sector este parțial adevărată și mincinoasă ca de obicei. _a sectorul 5 s-au dat 15 străzi, iar la sectorul 3 s-au dat 40.    !

DLconsilier Băleanu Dorin

în urmă cu 3 luni s-au aprobat 5 proiecte de hotărâri din care pent.c sectorui 5 au fost 99 de străzi. Vă rog să verificați.

Dl președinte Tănase Antonel

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 44 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 10 voturi (Adâr V, Enciu I, Giugula D., Suruiescu A, Gheorghe V., Tudorache D., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.    ,

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabiOtate și indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare Capela de lemn la Cimitirul Străulești - II”    i

t

[

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 44 voturi, împotrivă ?

0 voturi, abțineri ? - 10 voturi (Enciu I, Giugula D., Suruiescu A, Gheorghe V.,‘ Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

I

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabsOtate și indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare Capela de lemn la Cimitirul Domnești”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 44 voturi, împotrivă ? -h 0 voturi, abțineri ? - 10 voturi (Enciu I, Giugula D., Suruiescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.)

■!

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

I

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de, fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru investi^*

„Amenajare Instalație de încălzire cu lemne la Cimitirul Berceni”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? -44 voturi, împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? - 10 voturi (Enciu I, Giugula D., Suruiescu A, Gheorghe V.,' Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.)    ;

Acest proișqt de hotărâre a fost aprobat.

\ S /f;

Z a ;a

! recem la proiect de hotărâre privind utilizarea de către S.C.SERVICE CICLOP SA a fondurilor obținute din vânzarea activelor potriviî HCGMB nr.280/2003    '

Di.consilier Zătreanu Dan

Propun următorul amendament:

La art.2-Fondurile prevăzute la art.1 se vor putea utiliza numai prin hotărâre AGA.

DLprimar general Adriean Videanu

Este firesc domnule Zătreanu, așa se și face. Responsabilitatea într-o companie este prevăzută de lege, ea dă competență AGA și CA. Nu este cazul să prevedem suplimentar.

!

I

DLpreședinte Tănase Antonel

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 52 voturi,, împotrivă ? - 1 vot (Băleanu D), abțineri ? - 1 vot (Adâr V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

I

Trecem la proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Cooperare între Municipiul București (România) și Orașul Roma! (Italia)

L.consilier Paliga Sorin

Propun următorul amendament: la art.7, alin.2 „cele două părți vor face demersuri pentru amplasarea unei copii a Columnei lui Traian în centrul Municipiului București”.

•i

președinte Tănase Antonel    <

Cine este pentru amendamentul propus ? - 54 voturi

'    .    I

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 54 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.    ‘

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de; Cooperare între Municipiul București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO)

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 38 voturi, împotrivă ? -zQ voturi, abțineri ? - 11 voturi (Adâr V, Enciu I, Giugula D.,;

Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.)

'    i

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consihului Local al Sectorului 5 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu F.I.C.E România în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului privind înființarea „Centrelor de Zi”    ’

Gne este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 46 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 8 voturi (Constantin Barna S, Mircea V, Zătreanu D, Cosma R, Dumitrescu V, Untaru V, Cruceanu E, Paliga S) ‘

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 5 al municipiului București prin Direcția^ Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 citf Asociația „Ovidiu Rom” în vederea finanțării și realizării în comun proiectului privind înființarea Centrului de Zi „I.C.Brătianu”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 46 voturi,! împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 8 voturi (Constantin Barna S, Mircea V, Zătreanu D, Cosma R, Dumitrescu V, Toma T, Cruceanu E, Paliga S)    ;

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.    !

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului Sector 6 cu Fundația Copii în Dificultate, în vederea finanțării și realizării în comun at proiectului „Centrul Specializat pentru Copii cu Dizabilități Profunde”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 54 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.    <

1' tăcem la proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre ConsiPul local al sectorului 5 și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea derulării proiectului Leonardo da Vinci „Formarea Managerilor Școlari pentru Dezvoltarea Calității Totale în Educație”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 50 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Mircea V), abțineri ? - 3 voturi (Zătreanu D, Cosma R, Crucesnu E)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Direcției Generale de Asistență Socială a municipiului București cu Biserica Sf.Spindon Vechi în vederea finanțării și realizării în comun a Așezământului Socio-Medical Sf.Spiridon Vechi

Dna.consilier Radu Mioara Propun următorul amendament:

Introducerea unui articol nou: Obiectivul prevăzut la art.1 se decl?rX-obiectiv de interes public local

DL președinte Tănase Antonel    ;

Cine este pentru amendamentul propus de doamna consilier Radu M. 7 - 54 voturi

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul’ aprobat ? - 54 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.    ;

Trecem la proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernuij României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea terenului în suprafață de 40.416 m.p, situat în B-dul Basarabia nr.37-S9, sector 2, din domeniul public al statului în domeniul public aî Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București    ’

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 44 voturi, abțineri ? -10 voturi (Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.),împotrivă 7-0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.    !

Trecem la proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință    .

DLpreședinte Tănase Antonel

Renunț.

Supun la vot alegerea doamnei consilier Cosma Roxana în funcția ae preșesinte al C.G.M.B. începând cu data de 01.11.2006. Cine este pentru? -54 voturi (unanimitate).

Trecem la proiect de hotărâre privind modificarea art.1 a! Hotărârii C.G.M.B nr.115/2006( privind transmiterea imobilului situat în str. Lipscani nr.86-88, sector 3, în administrarea Centrului de proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB)

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 42 voturi, abțineri ? - 12 voturi (Toma T, Tudor Popescu C, Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.), împotrivă ? - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatori^” tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții „Consolidare, reparații restaurare și modernizare la Muzeul George Severeanu”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 42 voturi, abțineri ? - 12 voturi (Toma T, Tudor Popescu C, Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.), împotrivă ? - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții „Consolidare, reparații restaurare și modernizare la Muzeul Theodor Aman”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 54 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București pe o durată de 10 ani a spațiilor situate în imobilul din Str. Vasile Lascăr nr.27, sector 2Dl .președinte Tănase Antonel

Renunț.

Supun la vot alegerea doamnei consilier Cosma Roxana în funcția ae preșeslnte al C.G.M.B. începând cu data de 01.11.2006. Cine este pentru? -54 voturi (unanimitate).

Trecem la proiect de hotărâre privind modificarea art.1 ai Hotărârii C.G.M.B nr.115/2006( privind transmiterea imobilului situat în str. Lipscani nr.86-88, sector 3, în administrarea Centrului de proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB)

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 42 voturi, abțineri ? - 12 voturi (Toma T, Tudor Popescu C, Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezata P.), împotrivă ? - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatori?^” tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții „Consolidare, reparații restaurare și modernizare la Muzeul George Severeanu”

Cîne este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 42 voturi, abțineri ? - 12 voturi (Toma T, Tudor Popescu C, Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.), împotrivă ? - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții „Consolidare, reparații restaurare și modernizare la Muzeul Theodor Aman”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 54 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București pe o durată de 10 ani a spațiilor situate în imobilul din Str. Vasile Lascăr nr.27, sector 2


21Dl. președinte Tănase Antonel

Renunț.

1

Supun la vot alegerea doamnei consilier Cosma Roxana în funcția ae preșesinte al C.G.M.B. începând cu data de 01.11.2006. Cine este pentru? -54 voturi (unanimitate).

Trecem la proiect de hotărâre privind modificarea art.1 ai Hotărârii C.G.M.B nr.115/2006( privind transmiterea imobilului situat în str. Lipscani nr.36-88, sector 3, în administrarea Centrului de proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB)

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 42 voturi, abțineri ? - 12 voturi (Toma T, Tudor Popescu C, Enciu I, Giugula D., Surulescu A,i Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.), împotrivă ? - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatori8^" tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții „Consolidare, reparații restaurare și modernizare la Muzeul George Severeanu”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 42 voturi, abțineri ? - 12 voturi (Toma T, Tudor Popescu C, Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.), împotrivă ? - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții „Consolidare, reparații restaurare și modernizare la Muzeul Theodor Aman”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 54 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București pe o durată de 10 ani a spațiilor situate în imobilul din Str. Vasile Lascăr nr.27, sector 2


21Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 44 voturi, abțineri ? - 1C voturi (Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D., Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.), împotrivă ? - voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.215 30.08.2006 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea ConsâHului General al Municipiului București

DL președinte Antonel Tănase

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 43 voturi, abțineri ? - 11 voturi (Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P., Toma T), împotrivă ? - 0 voturi

I

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat,    ■

Trecem la proiect de hotărâre privind actualizarea listei spațiilor medicale, supuse vânzării în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.110/2005, aprobată cu modificări și completări prin legea nr.236/2006

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 43 voturi, abțineri ? - 7 voturi (Enciu I, Gheorghe V., Tudorache D., Robe P., Găletușe S., Botezatu P. Toma T, Mircea V ), împotrivă ? - 4 voturi (Giugula M, Stan I, Goncea L, Surulescu A)    ,

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind achiziționarea de imobile cd destinația de locuințe de la persoane fizice sau juridice

I

DL consilier Giugula Mihai

Din ce fonduri se vor face aceste achiziții? Din aceste fonduri nu puteau să fie construite dublul locuințelor dacă le făcea Primăria.

Di.primar general Adriean Videanu    .

Din resursele alocate de către CGMB putem îndeplini obiectivul prevăzut în HCGMB. Este vorba de achiziția celor 200 de apartamente de stringentă^ necesitate pentru a putea intra cu reabilitarea Centrului Istoric în forță. Am

semna- deja contractul pentru reabilitarea infrastructurii și pentru a putea merge ;n paralel fără pierdere de timp trebuie să achiziționăm locuințe, pentru a le putea oferi celor care locuiesc acum în Centrul Istoric șansa unui spațiu-locativ.

Totul se va face în conformitate cu prevederile legale, achiziția se va face în urma negocierilor pe piața liberă. Nu putem cunoaște în momentul de față care este valoarea. Suma va fi rezultatul negocierilor pe care comisia de negociere la nivelul Executivului o va stabili și este prevăzută în bugetul municipalității.

DLconsilier Giugula Mihai

Care este suma? 1 milion, două miliarde?    ș

Dkprimar general Adriean Videanu    ;

Conform bugetului pe 2006 s-au alocat 100 mii.EURO pentru cumpărarea de proprietăți. în bugetul municipalității sunt resurse suficiente.

DLconsilier Giugula Mihai

Câte case putem să construim cu acești bani? Construiam dublu, de ce nu am îăcut-o?    ,

Copreședinte Tănase Antonel

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 41 voturi, abțineri, ? - 10 voturi (Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Gorcea Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.) , împotrivă ? - C voturi    !

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, număryîui de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Cimitirelor și Crematorilor Umane

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? -43 voturi, abțineri ? - T- voturi (Toma T.,Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V.,i Tudorache D.,Goncea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.), împotrivă ? - 0 voturi    ,

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat

T ecem la proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare zona de colectare deșeuri vegetale - Cimitirui Bellu”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 44 voturi, abțineri ? - 10 voturi (Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.,Gorcea L., Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.), împotrivă ? - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat

Trecem la proiect de hotărâre privind utiiizarea onor sume din fondid de rezervă al bugetului CGMB pe anul 2006

DLprimar general Adriean Videanu

Este vorba de un proiect pe care municipalitatea îl are cu Ministerul Culturii și anume Festivalul Internațional de Teatru. Suma nu s-a puîu.

determina pentru că a fost fundamentată de Ministerul Culturii.    ,

!

DL președinte Tănase Antonel

CLne este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 43 voturi, abțineri} ? - 9 voturi(Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D., Stan L Robe P., Găletușe S., Botezatu P.)„ împotrivă ? - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea reamplasării Statuii Caro! în Piața Revoluției.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 43 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Enciu I, Giugula D., Surulescu A, Gheorghe V., Tudorache D.^ Stan I., Robe P., Găletușe S., Botezatu P.), împotrivă ? - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat

'    . I,

Trecem la proiect de hotărâre privind înființarea Teatrului Tineretului prin reorganizarea și restructurarea Teatrului de Proiecte Culturale Theatrum Mundi.

' I

■ 1

DLconsilier Pop Romeo

Propun următorul amendament:

Vă propun să se modifice data respectiv să fie înființat cu data de 01.01.2007-la art.1(ca să se încheie un exercițiu financiar) și la insistența Uniunii Teatrale din România și a criticilor din România să se numească Teatruș Tineretului „Metropolis” pentru că este o rețea internațională de teatru.

DL președinte Tănase Antonel

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Pop Romeo ? - 54 voturi    /

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul, aprobat ? - 54 voturi

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării ajustării tarifare extraordinare corespunzătoare investițiilor municipalității în aria de responsabilitate a municipalității contractuală a concesionarului S.C. Apa Nova București S.A.

Cine este pentru? - 49 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 5 voturi (Toma T., Prioteasa D, Paraschiv L, Murg C.)

Declar închise lucrările ședinței de azi.


SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Dumitru Stănescu


CONSILIERI

25